Eşimden şiddet görüyorum. Ne yapabilirim:

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ne dair Kanun uyarınca, Aile Mahkemesine müracaat ederek, şiddet gösteren kişinin bu eylemlerinden kaçınması için birtakım tedbirler alınmasını talep edebilirsiniz. Talep edilecek koruma tedbirleri, içinde bulunulan her somut duruma göre farklılık arz edebilmektedir.   Genel olarak talep edilen önleyici tedbirler; Şiddet gösteren kişinin, -Aile bireylerine yönelik şiddet, hakaret ve tehdit içeren söz ve davranışlarda bulunmaması, – Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer aile bireylerine tahsisi, -Şiddet mağduru olan kişinin yaşadığı yer ve işyerine yaklaşmasının engellenmesi, -Şiddet mağdurunun iletişim araçları ile rahatsız edilmesinin engellenmesi, – Aile bireylerinin eşyalarına zarar vermesinin engellenmesi, -Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması, – Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına zarar vermesinin önlenmesi, -Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması, -Varsa silah ve benzeri araçları kolluk kuvvetlerine teslim etmesinin sağlanması, Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi vb şeklindedir. – Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim,  5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar vermeye yetkilidir. – Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir. Bunun dışında ayrıca koruyucu tedbir talebinde de bulunulabilecektir. Bu halde  Hâkim tarafından, koruyucu tedbir taleplerinden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere  karar verilebilir. Bu tedbirler de, -İşyerinin değiştirilmesi. -Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi. -Tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması. -Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi şeklindedir. Söz konusu fiiller Ceza Kanunu çerçevesinde de suç olduğundan şikayet hakkınızı da kullanabilirsiniz.