Babanın Çocuğunu Tanıması

 Çocuk ile babanın hukuki durumu eğer çocuk evlilik içinde doğmuşsa Medeni Kanunumuzda düzenlenen babalık karinesi gereği çocuğun içine doğduğu evlilikteki koca ile kendiliğinden soy bağı kurulur. Bu ilişki ortadan kaldırılmadığı sürece başka bir erkekle çocuğun soy bağı ilişkisi kurulamaz. Evlilik dışı bir çocuğun babasıyla soy bağının kurulabilmesi için ise doğumun yanında iki yol daha vardır: Babanın tek taraflı ve kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hukuki işlem olan tanıma beyanı ve babaya karşı anne, çocuk veya ilgili diğer kişiler tarafından babalık davası açılması. Bunun için öncelikle çocuğun annesinin de soy bağıyla tespit edilmiş olması gerekir. 

       

Çocuk, ölene kadar her zaman baba tarafından tanınabilir ve bunun geçerliliği için çocuğun kabulü ya da onayı gerekmez. Önemli olan tanıyan kişinin çocuğun doğal babası olması ve çocuğun başka bir erkekle soy bağı ilişkisinin bulunmamasıdır. Varsa da soy bağının reddi gerçekleşmeden başkası tarafından tanıma yapılamaz. Ayrıca evlilik dışı çocuğu tanıyacak doğal babanın ayırt etme gücüne sahip ve 15 yaşını doldurmuş olması gerekir. Tanıma, babanın nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı olarak başvurması veya resmi senet ya da vasiyetnamede yapacağı beyan ile olur. Tanımanın yetkili makamlar tarafından nüfus memurluğuna bildirilmesi üzerine çocuk, tanıyan babanın aile kütüğüne yazılır. Bütün bunların gerçekleşmesinin ardından çocuk, hukuk tarafından evlilik içindeki çocuğa tanınan tüm haklara sahip olacaktır.

Alara Naçar