Takas ile Borcun Sona Ermesi

    Birbirine karşı aynı cins alacağa sahip kişilerden birinin tek taraflı beyanı ile bu alacakları az olanı tutarında sona erdirme işlemine takas denir. Takasın Şartları
1)Taraflar birbirlerinden alacaklı olmalıdırlar.(Karşılıklılık ilkesi)    
    Takas beyanında bulunan tarafın karşı tarafın hem alacaklısı hem de borçlusu olması gerekir.Karşılıklılık koşulunun aranacağı an takas beyanında bulunulan andır.Daha önce karşılıklılık yoksa bile takas beyanında bulunulduğu anda karşılıklılık varsa yeterli kabul edilir.

2)Alacakların aynı cinsten olması gerekir.    
    Sadece verme borçları için takas olabilir.Yapma ve yapmama borçları açısından takas olamaz.Ancak ve ancak cins borcu olan misli eşyalar takas edilebilir.Cins borcu olan misli eşyalarında takas edilebilmesi için aynı vasıftan olmaları gerekir.

3)Alacakların muaccel olması gerekir.    
    Takas beyanının muhatabının borcunun muaccel olması gerekir.Takas beyanında bulunan kişinin borcu henüz muaccel değilse bile takas beyanında bulunulabilir.
4)Takastan feragat edilmemiş olması gerekir.

Takasın Özellikleri
-Takas bir tasarruf işlemidir. Bu nedenden dolayı takas beyanında bulunan kişinin tasarruf yetkisine sahip olması gerekir.Sınırlı ehliyetli olan bir kişinin takas beyanında bulunabilmesi için yasal temsilcisinin rızasına ihtiyaç vardır.
-Takasın olabilmesi için her iki tarafın rıza göstermesi gerekmez. Şartlar yerine geldiği zaman taraflardan birisi tek taraflı irade beyanında bulunarak karşı tarafın rızasına gerek olmadan takas yapabilir.
-Takas yenilik doğuran bir hak olması sebebiyle şarta bağlanamaz ve geri alınması da mümkün değildir.
-Takasta bulunma hakkı alacaktan bağımsız olarak devredilemez. Takas hakkının devredilebilmesi için alacak hakkının devredilmesi gerekir.
Takasın Sonuçları    
    Takas beyanı karşı tarafa ulaşmakla hüküm ifade eder.Ancak sonuçlarını geriye etkili olarak doğurur.Bu geriye etkililik takas beyanının muhatabının borcunun muaccel olma zamanıdır.Bu andan itibaren borç sona ermiş kabul edilir.