Borçlar Kanunu ile Faize Getirilen Sınırlamanın Kredi Kartları ve Kredilere Etkisi

TCMB, BKKK’nun 26/3 maddesi ile verilen yetkiye dayanarak 3 aylık dönemlerde belirleyebileceği faiz oranları günümüzde yürürlükte bulunan 3095 sayılı kanun hükümleri uyarınca kredi kartı akdi faizinde yıllık azami % 13,5, aylık azami %1,125’i; kredi kartı gecikme (temerrüt) faizinde ise yıllık azami %18, aylık azami %1,5’i geçemez.

Yine TBK m. 88/2’de düzenlenen ticari olmayan işlerde uygulanacak azami akdi faiz oranı tüketici kredileri için de geçerli olup bu oran yıllık azami % 13,5’i aylık azami %1,125’i geçemez. Ancak Tüketici kredileri için TKHK’un 10. maddesinde gecikme faizinin belirlenmesinde uyulması gereken “özel düzenleme” niteliğinde bir düzenleme getirilmiştir.

TKHK’un 10. maddesine göre gecikme faizi oranı, akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere belirleneceğinden tüketici kredilerinde temerrüt faiz oranı yıllık %13,5 oranının %30 fazlası olan yıllık %17,55’i geçemeyecektir.

TBK’nın yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden itibaren yukarıda tespit edilen oranları aşan kredi kartı ve tüketici kredisi faiz oranları geçersizdir ve bu oranlara göre fazla tahsil edilen faiz tutarlarının sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iadesi gerekir.

Düzenleme belirsizliği ve belirli oranda serbestiye sahip olunduğu inancıyla belirlenen ve tahsil edilen faizler açısından banka ve finans kurumlarının kötü niyetli olduğu düşünülemeyeceğinden banka ve finans kurumları sebepsiz zenginleşilen tutarlar için kendilerine gönderilecek ihtar tarihinden itibaren temerrüde düşerler (TBK m. 117/2).

Kredi kartları ve tüketici kredilerini faiz sınırlaması kapsamından çıkararak TCMB’nı eski yetkilerine kavuşturmak için yapılabilecek düzenlemeler geçmişe yürümeyeceğinden muhtemel bir düzenlemeye kadar yapılan işlemler ifade edilen görüşlere tabidir.

Kredi kartları ve tüketici kredileri, uygulanabilecek faiz hadleri bakımından TBK m. 88/2 ve TBK m. 120/2’ye tabidir. Bahsedilen akdi ve temerrüt faiz oranları TBK’nun yürürlüğe girdiği tarihten 01.07.2012 itibaren imzalanan tüketici kredileri ve TCMB’nın 01.07.2012 tarihinden itibaren ilan edeceği kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve temerrüt faizinin belirlenmesinde yeni bir kanuni sınır olarak uygulama bulacaktır.

TCMB’nin TBK’da düzenlenen sınırları aşan oranda kredi kartı akdi faizi ve temerrüt faizi belirlemesi yetki gaspı olur. TCMB’nın faiz belirlerken benimsediği geçmiş uygulamaları gelecekteki uygulamaları açısından emsal oluşturmaz. TCMB yetkilerinin kullanımını etkileyen TBK diğer mevzuatla bağlıdır.