Hakimlerin Mesleki Güvenceleri

Hakim, önüne gelen bir davada mevcut kanunlara göre uyuşmazlığı en doğru şekilde çözmek ve tarafların haklarını gözetmekle yükümlüdür. Peki mağduriyeti önleyecek ve hakların yerini bulmasını sağlayacak olan bu kişilerin olabilecek mağduriyetlerine karşı korunması nasıl sağlanmaktadır?

T.C. Anayasası 139. Madde B.
"Hakimlik ve Savcılık Teminatı Hakimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen  yaştan önce emekliye  ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz. 
Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır."  

Hakim vatandaşını korumak için vardır. Hakimleri de anayasamızın bu maddesi korumaktadır. Bu madde ile amaçlanan mahkemenin tarafsızlığını ve bağımsızlığını sağlamaya çalışan hakimlerin;

  • keyfi olarak atanmalarını
  • azlolmalarını,
  • kendi istekleri hariç yasada var olan yaş sınırından önce emekli olmaları
  • görevde bulundukları mahkeme kapansa bile başta maaş olmak üzere mali haklardan yoksun kılınmalarını  engellemektir.
Anayasamız bu hareket ile mahkemede karar organı olan hakimlere bu güvenceleri getirerek onların daha huzurlu ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamıştır. Bu sayede hakim endişesiz olursa kararlarını daha yerinde ve doğru verebilecek, işine odaklanabilecektir .Yine bu madde ile kanun yetkili kişilerin hakimleri kendi istekleri doğrultusunda atamasını engellemek istemiş, keyfiliğin önünde durmak istemiştir. Bu madde ile hakimlerin mesleki güvenceleri sağlanmaya çalışılmıştır.

Dilara Alp