Kıdem Tazminatı Hangi Şartlarda, Nasıl Alınır?

Kıdem tazminatı, İş Kanunu’nda belirtilen asgari çalışma süresi olan 1 yılı dolduran işçinin kanunda düzenlenen nedenlerden biriyle iş sözleşmesinin son bulması durumunda işverenin işçi veya mirasçılarına yaptığı ödemedir. Dolayısıyla kıdem tazminatı elde edebilmek için gereken şartlar şu şekildedir:

1) O işte en az bir yıl çalışmış olmak
2)
Kanunda belirlenen fesih hallerinin veya işçinin ölümünün gerçekleşmesi

Ayrıca 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'üncü maddesine göre, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde belirlenen başlıca şartlar şunlardır:
 • İşverenin haklı bir sebep olmadan işçiyi işten çıkartması
 • İşçinin haklı bir sebeple işi bırakması
 • Erkek çalışanların askerlik için işi bırakması
 • Emekli olmak amacıyla işçinin işi bırakması
 • Emeklilikle ilgili diğer şartları tamamlayıp, emeklilik yaşını beklemek amacıyla işçinin işi bırakması
 • Kadın işçinin evlenme tarihinden itibaren bir yıl içinde işi bırakması
 • İşçinin ölmesi

 •           

  Bu belirtilen hallerden herhangi birisinde, her çalışma yılı için işçinin bir brüt maaşı tutarında kıdem tazminatı ödenir. Kanunda bu miktarın üst sınırının ne olacağı belirtilmiştir. Haklı nedenle fesih dışındaki diğer tüm fesih hallerinde sözleşmeyi fesheden diğer tarafa bildirim süresi tanımalıdır.

  İşçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshi, İş Kanunumuzun 24. Maddesine göre sona erdirmesi anlamına gelir. Burada belirtilen hususlar sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri ve zorlayıcı sebepler olarak kanunda tanımlanmıştır.

  Bir yıllık sürenin hesap edilmesinde işçinin aynı işverene bağlı olarak çalıştığı süre önemlidir. İşyerinin devri halinde bile eski işverenin, işçiyi çalıştırdığı süre zarfı kadar sorumluluğu devam eder.

  Mobbing durumunda ise kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra maddi ve manevi tazminat kazanımı da mümkündür, kanıtlar bu açıdan önemlidir.

   

  Alara Naçar