Şikayete Tabi, Uzlaşma ve Önödeme Kapsamındaki Suçlar

TCK Şikayete Bağlı Suçlar

 1. m.11, vatandaş tarafından yurtdışında işlenen suçlar,
 2. m.12, yabancı tarafından yurtdışında işlenen suçlar,
 3. m.86/II, Kasten Yaralama, BTM ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama
 4. m.89, Taksirle Yaralama, m.89/V bilinçli taksir hali hariç
 5. m.102/I, Cinsel Saldırı,
 6. m.102/II/2.c, Cinsel Saldırı, Eşe karşı organ vs bir cisim sokularak cinsel saldırı
 7. m.105/I, Cinsel Taciz
 8. m.106/I/2.c, Tehdit, Malvarlığına yönelik veya sair bir kötülük yapacağı şeklinde tehdit hali
 9. m.116/I-II, Konut Dokunulmazlığını İhlal, m.142/IV hırsızlık suçu işleme amaçlı olması halinde şikayet aranmaz
 10. m.117/I, İş ve Çalışma Hürriyetini İhlal
 11. m.123/I, Kişilerin Huzur ve Sukununu Bozma
 12. m.125vd. Hakaret, m.131/I kamu görevlisine görevi nedeni ile hakaret hali şikayete tabi değil
 13. T.C.K.md.130 -Kişinin hatırasına hakaret,
 14. m.132Haberleşmenin Gizliliğini İhlal,
 15. m.133 Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması 16. m.134 Özel Hayatın Gizliliğini İhlal
 17. m.144/I Hırsızlık, daha az cezayı gerektiren haller: Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya Bir hukukî ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla
 18. m.146/I Kullanma Hırsızlığı
 19. m.151 Mala Zarar Verme, m.142/IV gereği hırsızlık amacı ile mala zarar verme suçu işlenmesi halinde şikayet aranmaz
 20. m.155/I Güveni Kötüye Kullanma, Hizmet ilişkisi nedeni ile güveni kötüye kullanma halinde şikayet aranmaz
 21. m.156/I Bedelsiz Senedi Kullanma
 22. m.159 Dolandırıcılık suçu (daha az cezayı gerektiren haller)
 23. m.160 Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu
 24. m.167 mala karşı suçlarda, zarar gören & fail arasında yakın akrabalık ilişkileri
 25. m.209/I Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması
 26. m.233/I Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlâli
 27. m.234/III Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması,Kanunî temsilcisinin bilgisi veya rızası dışında evi terk eden çocuğu, rızasıyla da olsa, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutma suçu
 28. m.239/I/1.c Ticarî Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması
 29. m.340, Yabancı Devlet Başkanına Karşı Suç (şikayete tabi suçlar)
 30. m.341, Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Suç
 31. m.342, Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı Suç (hakaret)
 32. Reşit olmayanla cinsel ilişki
  MADDE 104. - (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


Uzlaşma kapsamındaki suçlar şunlardır:
 1. Soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı suçlar
 2. Şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ceza Kanunu'nda yer alan;
  a) Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, m.86,m.88)
  b) Taksirle yaralama (m.89)
  c) Konut dokunulmazlığını ihlal (m.116)
  d) Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (m.234)
  e) Ticari sır,bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç m.239) suçları.

  Soruşturması şikayete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer yasalarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaşma yoluna gidilebilmesi için, yasada açık bir hüküm bulunması gerekir (CMK m.253/2). Ancak soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı olsa bile, ''etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar'' ile ''cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda'' uzlaştırma yoluna giidilemez (CMK m.253/3).Önödemeye tabi suçlar
 1. 5237 sayılı TCK, Çevrenin taksirle kirletilmesi suçu 182
 2. 5237 sayılı TCK, Muhafaza görevini kötüye kullanma suçu, 289/3
 3. 3167 Sayılı Çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun, 13/1, 15, 16/1, 91/5