İnfaz Şartlı Salıverme

Sorularla İnfaz Usulü

Soru: Cezanın 2/3'lük kısmının çekileceğinin yasal dayanağı nedir?

CEVAP:  5275  Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un  107/2   maddesidir.  Madde metninde “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar yirmidört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkum edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.”  Denmektedir.

Soru: Süreli Hapis Cezası Alan Birisi Daha Erken Şartlı Salıvermeden Yararlanabilir mi?

CEVAP :. Bunun  da yasal dayanağı  5275 sayılı yasanın 105/ A maddesidir. Burada bu haller sayılmıştır. Açık ceza evinde son altı ayını kesintisiz geçiren,  çocuk eğitimevinde cezasının 1/5 ni geçiren birisi şartlı salıverilmesine 1  yıl kala talepte bulunabilir.  Ancak iyi hallli olması gerekmektedir.

Soru: Açık cezaevine Geçme Şartı Nedir?

CEVAP : İlgili Yönetmelik Maddesi

Kapalı kurumdan açık kuruma ayrılacak hükümlüler
MADDE 6 – (1) Hükümlülerden;
a) Toplam cezalarının beşte birini kapalı kurumlarda iyi hâlli olarak geçiren ve koşullu salıverilme tarihine altı yıl veya daha az süre kalanlar,
b) Müebbet hapis cezasına mahkûm olup, koşullu salıverilme tarihine beş yıl veya daha az süre kalanlar,
c) Cezaları yüksek güvenlikli kapalı kurumlar veya diğer kapalı kurumların yüksek güvenlikli bölümlerinde infaz edilenlerden toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda iyi hâlli olarak geçiren ve koşullu salıverilme tarihine üç yıl veya daha az süre kalanlar,
açık kurumlara ayrılabilir.

 Ancak  yapılan değişiklikle  1/5 şartı  1/10 olarak değişmiştir.

SORU: 31.12.2015 tarihine kadar tanınan hak nedir ?

CEVAP :  6441 sayılı yasanın :

MADDE 13 – 5275 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Kanunun 105/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve ikinci fıkrasında belirtilen altı aylık süre şartı ile birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen cezanın belirli bir süre infaz edilmesine ilişkin şart31/12/2015 tarihine kadar uygulanmaz.”

Demek sureti ile  5275 sayılı yasanın 105/ A maddesinin ay lık süre şartını 31.12.2015 tarihine kadar durdurmuştur.

SORU: Bir örnek ile durumu anlatır mısınız?

CEVAP :

2 YIL  ALTI AY  HAPİS CEZASI ALAN BİRİNİ VARSAYALIM.

Toplam cezası 30 aydır. Bu otuz aylık sürenin  şartlı salıverilme süresi 2/3 kaidesince yani 107. Maddeye göre 20 aydır.  20 ay yatarı vardır. 31.12.2015 tarihine kadar yatacağı süre ise 20 ay- 12 ay = 8 aylık süredir.  Yani iyi halli bir şekilde 8 ay ceza tamamlanırsa denetimli serbestlikle bir yıl geçirip sonra da şartlı salıverilme  kuralından yararlanacak.  8 aylık sürenin 1/10 u da 8*30=240 gün olup 24 gün kapalı cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine geçebilecek.