İşe İade Davası açılabilmesi için gerekli koşullar nelerdir?

İşe iade veya daha bilinen adı ile işe geri dönme davası açılabilmesi için aşağıdaki koşuların sağlanması gereklidir. 


1. İş Sözleşmesinin İş Kanunu’na veya Basın İş Kanunu’na tabi olması
2. İş Sözleşmesinin Süresiz Olması
3. İş Sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi
4. İşçinin En Az Altı Ay Kıdeminin Bulunması
5. Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran bir işyeri olması
6. İşveren vekili statüsünde olmamak


İşten çıkarılan işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ikametgahındaki veya işin yapıldığı yerdeki iş mahkemesinde dava açabilme hakkına sahiptir. İş mahkemesinin bulunmadığı yerlerde yetkili mahkeme o yerde bulunan Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir. 1 aylık süre, hak düşürücü süredir. Bu süre geçtikten sonra açılan davalar mahkemece red edilir. Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. Bu sebeple okurumuzun da belirttiği gibi işçi eğer ekonomik gerekçelerle işten çıkarılıyorsa, işveren bu durumu mahkeme önünde ispat etme yükümlülüğündedir. Dava seri muhakeme usulüne göre 2 ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir. Tabi bu süreler dava dosyasının tamamlatılması, yazışmalar vs. gibi sebeplerle uzayabilir. Temyiz aşamasından sonra kesinleşen karar ile işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece tespit edilmesi halinde feshin geçersizliğine karar verilir. Kesinleşen mahkeme kararının işçiye tebliğ edilmesini takip eden 10 gün içinde işçi işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. 10 gün içinde başvuruda bulunmazsa işveren tarafından yapılan fesih geçerli fesih olur.