Hangi Durumlarda Devlet Memuriyeti Sona Erer?

Türkiye’de en garanti iş olarak adlandırılan devlet memuriyeti, sanılanın aksine bazı durumların gerçekleşmesi halinde sona erebilmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu, memurluğu sona erdirecek durumları açık olarak belirtir.


Memurluğun Sona Ermesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Memurluğun sona ermesi” başlıklı 98 inci maddesinde, memurluğu sona erdiren haller şu şekilde sıralanmıştır.

 •          Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılma,
 •          Memurluğa alınma şartlarından her hangi birinin taşınmadığının sonradan anlaşılması veya memurluk sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetme.
 •          Memurluktan çekilme,
 •          İstek, yaş haddi, malûllük sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma,
 •          Ölüm.


Memurluktan Çıkarılma Halleri

Devlet Memurları Kanununda, memurluktan çıkarılma halleri arasında yer alan durumlardan bazıları şunlardır.

a) Asil memurluğa atanmadan önce çıkarma

 • Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir.               
 • Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.

b) Disiplin cezası nedeniyle çıkarma

 • Disiplin cezası olarak memur hakkında “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası uygulanması.
 • Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurunun ikinci defa kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alması hali.
 • Memur hakkında verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına sebep olan fiilin 10 yıl içerisinde memur tarafından yeniden işlenmesi hali.
 • Memur hakkında farklı fiiller sebebiyle 10 yıl içerisinde verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının üçüncü uygulaması hali.