İflas Avansı Ne Kadar Olmalıdır?

İSTANBUL ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE 
Dosya No :
Davacı : .
Vekili : Av. Abdurrahman YILDIRIM
             Şenlikköy Mah. Derya Sk. 22 / 3  
             Florya -Bakırköy ISTANBUL-TR 
T:0532-3036856 [email protected]
Davalı : 
K o n u : İflas avansı istenme zamanı ve
               avans tutarına itiraz
          A Ç I K L A M A L A R
1- Davalı hakkında açılmış bulunan İflas davasında sayın mahkemece tensip kararıyla birlikte tarafımıza iki hafta içerisinde15.000- TL iflas avansının yatırılması için tebligat gönderilmiştir.
Ancak sayın mahkemeniz 2.11.2011 tarihli dilekçemizde belirttiğimiz üzere ısrarla yasa hükmünü görmezden gelerek İ.İ.K. m. 158 (*) gereği borçluya DEPO EMRİ gönderilmesini talebimize ilişkin olumlu ya da olumsuz bir hüküm kurmamaktadır. Oysa aşağıda yazılı olduğu üzere yasa koyucu emredici bir düzenleme ile "....... Şu kadar ki, borçlu takibe karşı usulü dairesinde itiraz etmemiş veya itiraz ve defileri varit görülmemişse mahkeme yedi gün içinde faiz ve icra masrafları ile birlikte borcunu ifa veya o miktar meblağın mahkeme veznesine depo edilmesini borçluya veya iflas davasında kendisini temsil etmiş olan vekiline, dava vicahda devam ediyorsa duruşmada, aksi takdirde Tebligat Kanunu hükümleri dairesinde yapılacak tebliğ ile emreder. Borçlu imtina ederse ilk oturumda iflasına karar verilir. " şeklinde düzenleme yapmıştır.
Böylece iflasın sonuçlarının farkına varmayan veya iflas etmeyi göze almak istemeyen borçluya adeta son kez uyarı verilmek istenmiştir. 

2-Diğer yandan Sayın Mahkemeniz ve diğer Türk Mahkemeleri İİK m 158/2' yi adeta uygulamadan kaldırıcı bir yöntemle doğrudan FAHİŞ (bilgisine başvurduğunuz 15.000-TL'ye ulaşanlar hangi kalemlerle ulaşıyor birde biz öğrensek) tutardan oluşan İflas avansına ilişkin hüküm kurması ülkemizde İFLASLARIN (aşırı masrafla ) ENGELLENMESİNE yol açmaktadır. Örneğin bizden ekonomisi daha iyi olan Fransa'da 1 yılda 40.000 adet firma iflas ederken bizde iflaslar ancak onlu sayılarla sınırlı kalmaktadır. Oysa iflas konumundaki firmalar, ülke ekonomisinin virüsleridir. Tıpkı kuş gribi, domuz gribi gibi ölümcüldürler ve ekonomik anlamda domino taşı misali zincirleme ölümlere neden olurlar.

3- İstanbul 1. İflas Dairesi'nin 18/11/2011 tarihli yazıları ve ekindeki 05/11/2011 tarihli yazılar TÜMÜYLE KEYFİ ve UYDURMA TUTARLARI içermektedir. İFLAS KESİNLEŞİNCEYE KADAR yapılacak masraf, yalnızca gazete ilanı ve tebliğ giderlerinden oluşmakta olup Sayın Mahkemenizi bağlayan ayrıntılı düzenlemenin tamamı altta (**) sunduğum "Adalet Bakanlığından:Resmi Gazete Tarihi: 02/07/2011 Resmi Gazete Sayısı: 2798 2İflas İdaresi Ücreti, Yazı Ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ " hükümleridir.
Taleplerimiz hakkında gerekli duyarlılığı göstereceğinizi umar, öncelikle kapak hesabının ödenmesi için borçluya DEPO EMRİNİN gönderilmesine, İİK. m. 158/2'nin bu ön şartı gerçekleştikten sonra yani borçlu borcunu ödememişse İİK. m.158/1 gereği davanın açıldığının ilanına ve İİK m. 160 gereği, tahmini olarak yapılacak masraflar kaleme kalem belirtilerek alacaklıya avans ödemeye karar verilmesini saygılarımla dilerim.16/04/2012. Davacı Vekili Av. Abdurrahman YILDIRIM
Döküman 16.04.2012 tarihinde elektronik imza ile UYAP tan gönderilmiştir.

(*)Madde 158 - (Değişik madde: 09/11/1988 - 3494/26 md.)(*)
Alacaklının iflas takibi kesinleştiğinde l66 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilir. İflas talebinin ilanından itibaren onbeş gün içinde diğer alacaklılar davaya müdahele veya itiraz ederek iflası
gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilirler.
Mahkeme, icra dosyasını celbeder ve basit yargılama usulüne göre duruşma yaparak, gerek iflas talebini
gerek itiraz ve defileri umumi hükümler dairesinde tetkik ve intac eder. Şu kadar ki, borçlu takibe karşı usulü dairesinde itiraz etmemiş veya itiraz ve defileri varit görülmemişse mahkeme yedi gün içinde faiz ve icra masrafları ile birlikte borcunu ifa veya o miktar meblağın mahkeme veznesine depo edilmesini borçluya veya iflas davasında kendisini temsil etmiş olan vekiline, dava vicahda devam ediyorsa duruşmada, aksi takdirde Tebligat Kanunu hükümleri dairesinde yapılacak tebliğ ile emreder. Borçlu imtina ederse ilk oturumda iflasına karar verilir. 
------------------------------------
İflas İdaresi Ücreti, Yazı Ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ 
Adalet Bakanlığından:Resmi Gazete Tarihi: 02/07/2011 Resmi Gazete Sayısı: 27982
BİRİNCİ BÖLÜM: İflâs İdaresi Ücreti 
--------------------------------------
Av. Abdurrahman YILDIRIM (İstanbul Barosu-16233)
[email protected]