Mirasçılıktan Çıkarma

İlk Medeni Kanun ve Türk Medeni Kanununda düzenlenen bir kısım mirasçılık belgeleri genel kurallara ek kurallara tabi olarak düzenlenmektedirler.

Mirasçılıktan Çıkarma Halinde Mirasçılık Belgesi Düzenlenmesi:

Türk Medeni Kanun’un yürürlük günü 01.01.2002 günüdür.Bu tarihten itibaren gerçekleşen olaylarda bu kanun hükümleri uygulanacaktır.

 

1) Türk Medeni Kanun’un 510. maddesine göre (Aşağıdaki durumlarda miras bırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkartabilir :

a) Mirasçı,miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse,

b) Mirasçı miras bırakana veya miras bırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse,)

 

2) Türk Medeni Kanun’un 511. maddesine göre (Mirasçılıktan çıkarılan kimse,mirastan pay alamayacağı gibi,tenkis davası da açamaz. Miras bırakan başka türlü tasarrufta bulunmuş olmadıkça mirasçılıktan çıkarılan kimsenin iras payı,o kimse miras bırakandan önce ölmüş gibi,mirasçılıktan çıkarılananın varsa alt soyuna,yoksa miras bırakanın yasal mirasçılarına kalır. Mirasçılıktan çıkartılan kimsenin altsoyu kimse miras bırakandan önce ölmüş gibi saklı paylarını isteyebilir.)

 

3) Mirasçılıktan çıkarma nedeniyle mirasçılık belgesi düzenlenebilmesi için mirasçılıktan çıkartılmanın kesinleşmiş olması gerekir.

 

4) İlk Medeni Kanun’un 457 ve 458. maddelerinde benzer kurallar bulunmaktadır.

 

5) Türk Medeni Kanun’un 506/1 maddesine göre alt soyun saklı payı miras payının 1/2 si kadar olmakla,pay hesabı buna göre yapılır.

 

6) Miras bırakanın mirasçıları eşi ile 4 çocuğu olsun. Mirasçılık belgesinin paydası 16 olacaktır.Eşi 4 pay çocuklarının her birisi 3 er pay alacaktır.Çocuklardan birisi olan A mirasçılıktan çıkartılmış olsun.A nın 3 çocuğu olsun. Bütün mirasçılara verilecek miras payları şöyle hesaplanacaktır :

 

Mirasın paydası eşe verilecek 1/4 pay 4 çocuk bulunmakla = 4 x 4 = 16 pay eder.Mirasın kesiri 16/16 olur. Miras bırakanın eşi 4/16 pay alır. Geriye 16 – 4 = 12 pay kalır. Bu pay 4 çocuğa dağıtılır : 12 : 4 = 3/16 her çocuğa verilir. Altsoyun saklı payı miras payının yarısı kadar olduğundan = 3 : 2 = 1,5 asal sayıdır.Türk hukukuna göre küsuratlı pay mirasçılık belgesinde olmaz.

 

Bu nedenle asal sayı olmayan küsuratsız payda ve payları bulmamız gerekir : 16 olan paydayı mirasçılıktan çıkarılan A nın 3 çocuğunun sayısı ile çarparız: 16 x 3 x 4 x 4 = 768 pay bulunur. Bu kesir denemelerle bulunur.Aşağıda yazılı hesabı yapmak için 4 kere pay hesabı yaptım Kesirsiz bölünebilen kesiri 768/768 olarak buldum.

 

Mirasçılıktan çıkartılan kişi miras bırakandan önce ölmüş gibi onun alt soyuna miras payı  verileceğinden eşi bu kere mirasçı olmayacaktır. 768 : 4 = 192/768 pay miras bırakanın eşinin miras payıdır. 768 -- 192 = 576 pay altsoyun miras paylarının toplamıdır. Bu paylar 4 çocuğa paylaştırılır :

576 : 4 = 144/768 pay her çocuğun payı olarak bulunur. Mirasçılıktan çıkartılan kişi miras bırakanan önce ölmüş gibi onun alt soyuna miras payı verileceğinden mirasçılıktan çıkartılanın sağ eşi bu

kere mirasçı olmayacaktır. A nın 3 çocuğun verilecek saklı pay sayısı = 144 : 3 çocuk = 48: 2 = 24/768 pay mirasçılık çıkartılan çocuğun her çocuğun saklı payı olarak bulunur. Mirasçılıktan çıkartılan A nın çocuklarının saklı paylarından geriye = 24 x 3 = 72/768 pay kalır. Bu paylar ne olacaktır ?

 

511/2 maddeye göre miras bırakanın yasal mirasçılarına ana kurallara göre verilecektir. 72 : 4 = 18/768 miras bırakanın eşinin payına eklenir. 72 – 18 = 54 pay mirasçılıktan çıkartılmayan çocuklara verilecek payların toplamıdır. 54 : 3 çocuk = 18/768 pay mirasçılıktan çıkartılmayan her çocuğa verilecek ek paylardır Hesabın sağlamasını yapalım :

Miras bırakanın eşi = 192 + 18 = 210/768

Mirasçılıktan çıkartılmayan her çocuğu = 144 + 18 = 162/768

Mirasçılıktan çıkartılmayan her çocuğu = 144 + 18 = 162/768

Mirasçılıktan çıkartılmayan her çocuğu = 144 + 18 = 162/768

Mirasçılıktan çıkartılan çocuğun her çocuğu = 24 x 3 = + 72/768

Toplamları = 768/768 pay eder.

 

Bu sonuç hesabın doğruluğunu gösterir.

 

Unutmayalım ki bütün bilimlerin anası matematikdir.Platon’un Atina’da bulunan Akademia’sının kapısında (Matematik bilmeyen bu kapıdan giremez) yazıyordu!

 

Yargıtay’ın Mirasçılık tan çıkarma ile ilgili bazı kararlarının özetleri aşağıdadır:

 

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 12.12.2007 gün ve 2007/15.355-17.423 sayılı kararında: (Mirasçılıktan çıkarılan kimsenin altsoyu saklı paylarını isteyebilir.)

 

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 08.11.2007 gün ve 2006/20447-2007/15311 sayılı kararında: (Mirasçılıktan çıkarma ancak ölüme bağlı bir tasarrufla yapılabilir.)

 

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 30.04.2007 gün ve 2007/5.238-7.109 sayılı kararında: (Mirasçılıktan çıkarma davasında mirastan çıkarma nedeninin varlığı kanıtlama yükü mirastan çıkarılmadan yararlanan mirasçıya aittir.)

 

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 30.04.2007 gün ve 2007/4783-7111 sayılı kararında: (Mirasçılıktan çıkarma nedenleri oluşmadığından vasiyet tasarrruf serbestisi oranında geçerli olduğundan tenkis hükümleri çerçevesinde değerlendirme yapılıp sonucuna göre karar verilmelidir.)

 

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 27.07.2007 gün ve 2006/16817-2007/4927 sayılı kararında :  (Davacının mirasçılıktan çıkarma nedeni kanıtlanmadığından saklı payı oranında tenkise karar verilmelidir.)

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 01.07.2007 gün ve 2007/5611-5664 sayılı kararında : (Iskatınmuvazaalı olduğundan bahisle alacaklının açtığı veraset iptali davasında,borçlu mirasçının önce ıskatın iptali veya tenkis davası açmadığının kanıtlanması da gerekir.)

 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 09.04.1997 gün ve 1996/2-888-1997/306 sayılı kararında : (Iskatın iptali davası sonucu alınan iptal davası kararı,o davada taraf olmayan mirasçıları bağlamaz. Dava sadece ıskat edilenin füruuna karşı açıldığından ıskat edilenin füruunun saklı payı ıskat edilene geçer.Kalan miras,miras bırakanın diger mirasçılarına geçer.)