Mirasçı Atanması Üzerine

"Bir kişinin,mirasının tamamını veya belli bir oranını almasını içeren her bir tasarruf, mirasçı atanması sayılmaktadır") kuralı ilgili 517.nci maddesi :

Miras bırakan bir kimseye onu mirasçı atamaksızın belli bir mal bırakma yoluyla kazandırmada bulunabilir. Belli mal bırakma, ölüme bağlı bir tasarrufla bir kimseye terekedeki bir malın mülkiyetinin veya terekenin tamamı ya da bir kısmı üzerinde intifa hakkının kazandırılmasına yönelik olabileceği gibi;bir kimse lehine tereke değeri üzerinden bir edimin yerine getirilmesinin,bir iradın bağlanmasının ve ya bir kimsenin bir borçtan kurtarılmasının,mirasçılar veya belli mal bırakılanlara yükletilmesi suretiyle de olabilir.Bırakılan belli mal terekede bulunmadığı tadirde,tasarruftan aksi anlaşılmadıkça, ölüme bağlı tasarrufu yerine getirmekle yükümlü olanlar borçtan kurtulur.

şeklinde belirtmektedir.


Mirasçı atanması halinde ise ,atanan mirasçı terekenin külli halefi olacağından atanan mirasçı için Mahkemeler atanmış mirasçılık belgesi düzenlenmektedirler. 517/2 maddede belli mal bırakma çeşitleri sayılmaktadır. Yeni Medeni Kanun’un 598. maddesinde :

(Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere,sulh mahkemesince miras çılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe lehine tasarrufta bulunulan kimseye sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir. Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir. Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır.)

denmiştir.

 

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 23.01.2013 gün ve 2012/7547-2013/371 sayılı kararında : (Davacı Türk Eğitim Vakfının talebinin kendisini mirasçı olarak atayan M.Y.’a annesi S.T.’den intikal edecek malların intikalinde kullanılmak üzere miras bırakan S.T.hakkında mirasçılık belgesi verilmesine ilişkindir.

Davacı tarafı mirasçı olarak atayan M.T.nin miras bırakanı S.Y.ın ölümü  anında sağ olması nedeniyle irasçı olduğu dikkate alındığında davacının bu şekilde düzenlenmiş bir mirasçılık belgesi istemekte hukuki yararı bulunduğu kuşkusuzdur.

Hal böyle olunca miras bırakan S.T.nin ölüm tarihine göre mirasçılarının belirlenerek mirasçılık belgesi verilmesi gerekirken bu olgu göz ardı edilerek davacının hukuki yararının bulunmadığı gerekçesi ile hüküm kurulması isabetsiz ...hükmün BOZULMASINA karar verildi denmiştir.