Maaşları Ödenmeyen İşçilerin Hakları Nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. Maddesi uyarınca işverenler, işçi ücretlerini ödeme gününden itibaren 20 (yirmi) gün içinde ödemezse işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu sebeple iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez.

İşçinin ücreti, kanun hükümleri ve sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmez ise, işçi İş Kanunu’nun 24/2-e maddesi gereğince, iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı talep etme hakkına sahiptir. Ücretin süresi içinde ödenmemesi kanunda haklı fesih nedenleri arasında sayılmıştır.

İş yaşamında, işçinin aylık ücreti, fazla mesai ücretleri, prim ve yıllık izin alacakları farklı alacak kalemleri olarak algılansa da, Yargıtay, fazla çalışma ücreti ve diğer alacakların ücret içinde değerlendirilmesi gerektiğini ve bu sebeple fazla mesai ve diğer ücretlerin ödenmemesinin de işçiye haklı fesih imkânı tanıdığı görüşündedir. Bu sebeple fazla mesai ücretlerini alamayan çalışanlar, aylık maaş ödemelerini düzenli alıyor olsalar dahi, iş akdini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatı almaya kazanırlar.

Yukarıdaki sebeplerle iş akdini feshedecek olan çalışan, fesih yazısında (istifa dilekçesi), ücret, fazla mesai, prim gibi ücret alacaklarının ödenmediğini ve bu sebeple iş akdini İş Kanunun 24. Maddesi gereğince feshettiğini belirtmelidir.

Ücretini alamayan işçi fesih yazısıyla birlikte, ödenmeyen maaşlarını, hak etmiş olduğu kıdem tazminatını, yıllık izin ücretlerini, resmi ve dini bayram ücretlerini ve geriye dönük 5 (beş)  yıllık fazla mesai ücretlerini işverenden talep edebilir. Haklı nedenle fesih sebebiyle çalışan sadece ihbar tazminatını talep edememektedir.

Yukarıda bahsedilen işçilik ücret ve alacaklarını alamayan çalışanların, işverene noterden göndereceği ihtarname ile alacaklarının ödenmesi için ihtarda bulunması, işverenin temerrüde düşürüldüğü tarih ihtarname tarihi olacağı için olası dava sürecinde hak kaybına uğramalarını engelleyecektir.