Dava Dilekçesi Nasıl Olmalı ?

Bir davanın akıbeti her şeyden önce dava dilekçesine bağlıdır. Günümüzde Hukuk Muhakemesi Kanununa göre dava dilekçesinin kayıt tarihi davanın açılma tarihi olarak kabul edilir. Dava dilekçesinde bulunması gereken unsurlar ''zaruri unsurlar'' ve ''ihtiyarı unsurlar'' olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Zaruri unsurlar bakımından eksiklik halinde bu eksikliklerin giderilmesi için bir haftalık kesin süre verilir, eğer eksiklik giderilmez ise ''...dava açılmamış sayılacaktır.'' denilmiştir (HMK-madde:19/2).

Zaruri Unsurlar:
·        

  • Davanın tarafları: Davalı ve davacının adı, soyadı, adresleri/Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası/Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilin adı , soyadı, adresi
  • Davanın sebebi
  • Netice-i talep: Davacı mahkemeden ne istediğini belirtecektir. Davalı da cevap dilekçesinde bu talebe karşılık talebini netice-i talep kısmında belirtecektir .Bu unsurun yazılmadığı bir dilekçe ile dava görülemez. (1 haftalık ek süre eksikliğin giderilmesi için verilecektir)
İhtiyari Unsurlar:

  • Mahkemenin adı :Dava açılırken mahkemenin adı doğrudan tespit edilmez. Dava konusuna göre davaya bakacak olan mahkemenin adı yazılır ancak numarası boş bırakılır. Örneğin; boşanma davası açılacaksa        '' ( ) Aile mahkemesi' ne '' şeklinde dava dilekçesi hazırlanır.
  • Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri: Örneğin ; bir alacağa dair davada dava konusunun 'alacak ' olduğu ve 'alacağın miktarı ' dilekçede gösterilecektir.Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri: Davacının davayı açmasına sebep teşkil eden maddi vakıaların hukuki sistematik içerisinde belirtilmesi gerekmektedir.
  • İddia edilen her bir vakıanın hangi deliller ile ispat edileceği: Bu husus Hukuk Muhakemesi Kanunumuz(HMK) bakımından önem göstermektedir. HMK da somutlaştırma yükümlülüğü vardır.(örneğin bir dilekçede A arabasıyla B ye çarpmıştır deniliyor bu maddi vakıa[maddi olay]dır.  Hakimin bunu bilmesi mümkün değildir bu yüzden ispat gerekmektedir.) ·        
  • Dayanılan hukuki sebepler: HMK madde 33'e göre hakim Türk hukukunu re'sen (kendiliğinden) uygular. Bu sebeple dayanılan hukuki sebeplerin yanlış yazılması ya da hiç yazılmamış olması davanın gidişatını engellemeyecektir. Hakim davacının talebi doğrultusunda en uygun hukuk normuna göre kararını verecektir. Bahsedilen ihtiyarı unsurların eksikliği halinde kanun kesin bir süreden bahsetmemiş ancak bu eksikliğin giderilmesi adına bir süre verilebileceğinden söz etmektedir.

Sonuç olarak dava dilekçesi sunulurken, yukarıda bahsedilen zaruri ve ihtiyari unsurlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğer varsa eksikliklerin verilen süre içerisinde giderilmesi halinde dava dilekçeniz kabul edilecek ve süreç sağlıklı bir şekilde başlayacaktır.