Sigorta Şirketleri Ödeme Yapmaktan Kaçınırsa?


Bilindiği üzere Hazine Müsteşarlığı’nın 2007/27 sayılı genelgesi ile 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren yalnızca “maddi hasar” ile sonuçlanan kazalarda, kaza tespit tutanağının hazırlanması için resmi mercilere başvurma zorunluluğu kaldırılmıştır. Belirtilen tarihten itibaren meydana gelecek maddi hasarlı kazalarda; taraflar kendi aralarında kaza tespit tutanağını düzenleyebilecek ve bu tutanak trafik zabıtasınca düzenlenen trafik kaza tespit tutanağı hükmünde olacaktır. Daha sonra bu tutanakların, karşı tarafın trafik sigorta poliçesini düzenleyen şirkete ya da kasko sigortasını yapan şirkete ulaştırılmasıyla, sigorta şirketlerinden zararın tazmin edilmesi talep edilebilecektir. Burada altı çizilmesi gereken husus; zararın tazmini için kazaya karışan araçların zorunlu trafik sigortası poliçelerinin bulunması mecburiyetidir.

Maddi zararların talebi için yalnızca yukarıda sözü edilen işlemlerin yapılması yeterli iken; uygulamada sigorta şirketlerinin mevzuatta öngörülmeyen bir takım koşulları ileri sürerek ödeme yapmaktan kaçındıkları görülmektedir. Şirketler, en çok da fotoğraf olmadığı gerekçesiyle ödeme yapmayı reddetmektedirler. Oysa ki; söz konusu zararların tazmini için kaza tespit tutanağının yanı sıra  fotoğraf  ile başvurma zorunluluğu mevzuatımızda öngörülmemiştir.

Yukarıda değinilen 2007/27 sayılı Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge” uyarınca ;

Hak sahipleri, karşı tarafın Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) poliçesini veya kendi araçlarının kasko sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketine, doldurdukları tutanak ve varsa fotoğraflar ile başvurmalıdır.” Anılan genelgenin ‘varsa fotoğraflar ile’’ beyanının lafzından da açıkça anlaşılacağı üzere, kazaya ilişkin fotoğraf bulunması zorunlu unsur değildir. Zira; hayatın olağan akışı içerisinde düşünüldüğünde; kazaya karışan her şahsın fotoğraf çekme imkanı bulunmayacağı gibi kaza anının verdiği panikle fotoğraf çekilmesi de ihmal edilebilecektir. Hukukun öngördüğü bir hakkın teslimi için, kişilerin her daim yanlarında fotoğraf makinesi yahut kameralı cep telefonu bulundurmak gibi bir yükümlülüğü olamaz. Kaldı ki,  mezkur cihazlar mevcut olsa dahi, o an için cihazların şarjının bitmiş olabileceği de gözden kaçırılmamalıdır.

            Sonuç olarak; mevzuatımızda zorunlu şart olarak görülmeyen bir unsurun sigorta şirketlerince dayatılması ve bu gerekçe ile zarar tazmininden kaçınılmasının hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Bu hususta, hak sahibi olan kimseler dava açarak zararlarının giderilmesini sağlayabilirler. Dava sonucunda; mahkeme masraflarının sigorta şirketlerine yükletileceği de unutulmamalıdır.

Av. Oğuzhan Kağan