Trafik Cezalarını İptal Ettirmek

Trafik suçu nedeni ile kesilen para cezaları, kabahatler kanunu kapsamında dava açılarak ceza tutanaklarının ilgili yasanın 27. Maddesi hükmüne göre 15 gün içerisinde itiraz edilmesi zorunludur. 15 günlük süresi içerisinde itiraz edilmeyen cezalar kesinleşecektir. Kesinleşen trafik para cezaları vergi daireleri tarafından tahsil ve takibe konu edilir.

Öte yandan bu cezalara karşı itiraz mercii Sulh Ceza Hakimliğine yapılacaktır. Önceleri sulh ceza mahkemesi olarak gösterilen merciin adı Sulh Ceza Hakimliği olmuştur.

Dava açılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar kısaca aşağıda olduğu gibidir;

1- İdari para ceza tutanakları usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi zorunludur. Aksi takdirde iptali için dava açılabilir.

2- Usule uygun olarak tebliğ olmayan cezalar hakkında takibe başlanan ödeme emirleri için itiraz mercii Vergi Mahkemeleri değildir. Görevli mahkeme İdari mahkemelerdir.

3- İdare mahkemesinde açılan davaların yürütmenin durdurulması şeklinde açılması yararlı olur. Aksi takdirde ödeme emriyle ilgili vergi dairesi takip başlatıp e-haciz yapabilir. 

4- Ticari araçların vize vs. işlemlerinde borç yoktur yazısı istenebilir. Bu gibi hallerde açılan davaların YD talepli olması yararlı olacaktır.

5- Önceden trafik cezalarının tebliğ süresi 7 gün iken bu defa yönetmelikler değiştirilmiş süre 10 güne çıkarılmıştır.