Arabuluculuk Zorunlu Hale Geliyor

İş Hukukuna ilişkin belirli uyuşmazlıklar -arabuluculuk yoluna başvurulması- zorunlu hale geliyor.

Yapılması öngörülen  yasal değişiklik ve düzenlemelerle ;

*Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan  işçi alacakları ve işe iade davalarının açılmasından önce arabulucuya başvuru zorunluluğu getirileceği;

*Şayet bu başvuru yapılmadan dava açılacağı taktirde dava şartı noksanlığı sebebiyle davanın reddedileceği;

* Arabuluculuk sürecinin 2-3 haftada bitirileceği;

* Arabuluculuk ücretinin ilk iki saatinin Hazineden karşılanacağı, taraflar arabuluculuk sürecini anlaşma ile sonuçlandırmadıkları taktirde bu ücretin yargılama giderlerine dahil edileceği,

* Başvuruların arabuluculuk merkezlerine yapılacağı;

* Mazereti olmadan arabuluculuk görüşmelerine katılmayanlar hakkında yaptırım öngörüleceği belirtilmiştir.

                        

Gelişen dünyada bilim ve teknolojik ilerlemeler, ekonomik ve sosyal değişim ve gelişmeler birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu sorunları taraflar ya devletin yargı organları önünde  ya da uzlaşarak gidermeye çalışırlar. Devletin yargı organları önünde uyuşmazlıklarına çözüm arayan taraflar maalesef mahkemelerin iş yükü ve bir takım usuli işlemler ve aksaklıklar  nedeniyle hem zaman kaybı yaşarlar, hem aşırı masraflı olması nedeniyle maddi yönden bir kayba uğrarlar hem de taraflar arasında devam eden ilişkiler çoğu zaman bitme noktasına gelir. Sonuç itibariyle bağımsız ve tarafsız yargı organlarının verdiği  karar üzerine yine bir taraf kazanır diğer taraf kaybeder. 

Yaşanan bu aksaklık ve kayıpları azamiye indirmek , uyuşmazlığın  çözümü noktasında tarafların öncelikle  memnuniyetini sağlamak ve yine ticari ve sosyal ilişkilerin yok olmasını önlemek, dostane çözüm yöntemleri ile her iki tarafında kazanarak sonuca birlikte ulaşabilmeleri  için medeni bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak  hukuk sistemi uyuşmazlıkların çözümü konusunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri geliştirmiştir.  Böylelikle uyuşmazlığın tarafları kendilerini ilgilendiren uyuşmazlık çözümünde etkin bir rol alma yetkisine de sahip olacaklardır. Ayrıca daha kısa sürede daha az maliyetle çözüme ulaşma imkanı bulacaklardır

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden birisi olan "ARABULUCULUK" müessesi Avrupa Birliğine uyum sürecinde benimsenen alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak 2012 yılında yasalaşarak hukuk sistemimizde yerini almıştır. 6325 sayılı Arabuluculuk kanunda da tanımlandığı gibi tarafların özel hukuktan doğan uyuşmazlıklarının çözümünde bu işin eğitimini almış ve sicile kaydolmuş bir arabulucunun nezaretinde bu arabulucunun birtakım sistematik teknikler kullanarak tarafları görüştürüp müzakere etmelerini sağlayarak   birbirlerini anlamalarını ve soruna çözümü kendilerinin ortaya koyduğu bir çözüm yöntemidir. Arabuluculuk tarafların eşit koşullara sahip oldukları,gönüllülük esasına dayalı ve süreç sonunda varılabilecek çözümün tüm sorumluluğunun yine taraflara ait olduğu  bir çözüm sürecidir.

Bu çerçevede  arabulucu karar verici bir konuma sahip değildir. Hukuki tavsiye ve telkinde bulunamaz, çözüm önerisi sunamaz, çözüm konusunda taraflara herhangi bir çözüm empoze edemez. Arabulucu; belirli sistematik teknikler uygulayarak, rahat ve özgür bir müzakere ortamında  tarafların karşılıklı sağlıklı ve güvenilir bir şekilde iletişim kurup  kendi çözümlerini bulmalarını kolaylaştırmaktadır. Taraflar arabuluculuk sürecine başladıktan sonra illaki bir çözüme ulaşmak zorunda değillerdir.Taraflar istedikleri zaman bu süreçten çekilebilir , sürecin nasıl sonuçlanacağı onların  iradesine bağlıdır. sürecin başarı ile sonuçlanması tarafların birlikte hareket edip uyuşmazlığı arabuluculukla sonlandırma konusundaki isteklerine bağlıdır.

;İstanbul'da 22 Kasım'da "Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu" gerçekleştirilmiş ve bu sempozyumda İş Uyuşmazlıklarının Etkin Bir şekilde çözümü için Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde İş Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda  arabuluculuk müessesesine başvuru konusu da  ele alınmıştır. Bu kapsamda İş Kanunu ve İş Mahkemeleri kanununda bir takım değişikliklerin yapılması konuları görüşülmüştür.