Asıl ve Birleşen Davaların Temyizi Hakkında

TC Yargıtay 23. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/11057
K. 2015/6989
T. 2.11.2015
ÖZET Asıl dava ve birleşen davalar itirazın iptali istemine ilişkindir.

Temyiz harca tabi ise, dilekçe temyiz defterine kayıt ettirilip, temyiz harcının yatırılmış olması gerekmektedir. Harca tabi olmasına rağmen hesap edilip ilgilisinden alınmadan temyiz defterine kaydedilen temyiz dilekçesi hakkında eksik harç ödenmesi ile ilgili işlemin kıyasen uygulanması ve bu durumda temyiz isteminin temyiz defterine kaydedildiği tarihte yapılmış sayılması gerekir.

Hükmü, asıl ve birleşen davalarda davalılar vekilleri üç dava yönünden de temyiz etmiştir. Verilen temyiz dilekçelerinin temyiz kaydı yapılmış ise de; asıl ve birleşen davalarda her bir istem için ayrı ayrı temyiz başvuru ve karar harcı yatırılması gerekirken, tek temyiz başvuru ve karar harcı yatırıldığı görülmüştür.

Asıl ve birleşen davalar birbirlerinden bağımsız olup, ayrı ayrı temyiz yoluna başvurma harcına tabi olduğundan üç adet temyiz başvuru ve karar harcı yatırılması gereklidir. Davalılar vekillerince, anılan harç dava sayısınca yatırılmışsa buna ilişkin belgenin dosya içine konulması, yatırılmamışsa hangi dava yönünden anılan harçların yatırılmadığı hususunda yazılı açıklama alındıktan sonra, harcı yatırılmayan dava yönünden anılan harçların yatırılması için davalılar vekillerine muhtıra çıkarılması gerekir.

DAVA Temyiz dilekçesinin verilme usulü HUMK'nın 434. maddesinde açıklanmış olup, buna göre harca tabi ise, dilekçe temyiz defterine kayıt ettirilip, temyiz harcının yatırılmış olması gerekmektedir. Temyiz defterine kayıt ettirilip, harcı alınmayan temyiz dilekçeleri bakımından çözüm getiren 21.05.1985 gün 1984/5 Esas, 1985/1 Karar sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı'nda harca tabi olmasına rağmen hesap edilip ilgilisinden alınmadan temyiz defterine kaydedilen temyiz dilekçesi hakkında HUMK'nın 434/III. maddesinde öngörülen eksik harç ödenmesi ile ilgili işlemin kıyasen uygulanması ve bu durumda temyiz isteminin temyiz defterine kaydedildiği tarihte yapılmış sayılması gerektiği açıklanmıştır.

Asıl dava ve birleşen davalar itirazın iptali istemine ilişkindir. Hükmü, asıl ve birleşen davalarda davalılar vekilleri üç dava yönünden de temyiz etmiştir. Verilen temyiz dilekçelerinin 03.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği'nin 48. maddesi hükümleri uyarınca temyiz kaydı yapılmış ise de; asıl ve birleşen davalarda her bir istem için ayrı ayrı temyiz başvuru ve karar harcı yatırılması gerekirken, tek temyiz başvuru ve karar harcı yatırıldığı görülmüştür.

Oysa, asıl ve birleşen davalar birbirlerinden bağımsız olup, ayrı ayrı temyiz yoluna başvurma harcına tabi olduğundan üç adet temyiz başvuru ve karar harcı yatırılması gereklidir. Davalılar vekillerince, anılan harç dava sayısınca yatırılmışsa buna ilişkin belgenin dosya içine konulması, yatırılmamışsa hangi dava yönünden anılan harçların yatırılmadığı hususunda yazılı açıklama alındıktan sonra, harcı yatırılmayan dava yönünden anılan harçların yatırılması için davalılar vekillerine HUMK`nın 434/III. maddesi uyarınca muhtıra çıkarılması, sonucuna göre gerektiğinde aynı madde hükmü uyarınca mahkemece bir karar verilmesi ve temyiz incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın yerel mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 02.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.