Kamuya Hizmet Eden Tüm Kuruluşlar Avukatlara Bilgi Vermek Zorundadır

Avukatlık mesleği, hem kamu hizmeti hem de serbest bir meslektir. Avukatlar görevini yaparken çoğu kez belirsizliklerle karşılaşan ve bu belirsizlikleri de bir kenara atamayan, imkanları ile çözmek zorunda olan kişidir. Bu nedenle de Avukat bir olayın aydınlatılması için çeşitli kurum ve kuruluşlardan olayın aydınlatılabilmesi için zaman zaman bilgilendirme almaya muhtaç olup bu kurum ve kuruluşlarında avukata mesleğini yaparken yardımcı olması gerekmektedir. 

Bu sebeplerden dolayı Kanun Koyucu avukatın kendisine tevdi edilen bir meseleyi çözme safhasında bir çok bilinmezlik ile karşılaşacağını öngördüğünden 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2 inci maddesinde açıkça aşağıdaki tüm makam, kurum ve kuruluşların avukata görevini yaparken yardımcı olmak zorunda olduğuna yer vermiştir:  
 
’Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır.’’

Dolayısı ile bilgi ihtiyacı olan avukat ilgili bilgiyi kendisine sağlayabilecek kuruma, kuruluşa, bankaya yukarıdaki madde hükmüne dayanarak başvuru yapabilir ve vekaletname ibrazı ile bu ilgili bilgi ve belgeleri alabilmelidir.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği karar doğrultusunda avukatın görevinin icrası sırasında gerekli bilgi ve belgeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan isteyebileceği, bu durumun Bilgi Edinme Kanununa göre daha özel bir düzenleme olan 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’ndan doğduğu ve Avukatlık mesleğinin bir kamu görevi olduğu belirtilmiştir. Dolayısı ile bilgi istenilen kamu kurum ve kuruluşu ile bankalara yazı yazılarak ve vekaletname ibraz edilerek bilgi talep edilebilecektir. Aksi halde kanuna muhalefet edilmiş olunacaktır.