Taşeron İşçilerin Kadroya Alınması Hakkında Yeni Yasal Düzenleme

Kamuoyunda “taşeron” olarak bilinen, alt işverenlik kurumu hakkında yazılı ve görsel basında bir süredir hareketlilik mevcut. Bilindiği üzere işyerlerinin bir bölümünde veya eklentilerinde asıl işverenin işçilerinden başka kişiler yani alt işveren işçileri de çalıştırılabilmektedir. 27.09.2008 tarihinde yayınlanan Alt İşverenlik Yönetmeliği ile hukukumuza girmiş olan bu kurum, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin olarak yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alabilmeyi ve bu iş için görevlendirilen işçilerin sadece bu işyerinde çalıştırılması gerektiğini düzenlemektedir. (4857 Sayılı İş kanunu m.2/7-10) Asıl işveren- Alt işveren ilişkisi 4857 Sayılı İş Kanununda yer alan şartları taşıması suretiyle hem özel sektörde hem de kamuda var olabilir.

 

Bu kapsamda asıl işlerde veya yardımcı işlerde çalışan taşeron işçilerin kamuda istihdamına ilişkin olarak şu şartların arandığını söyleyebiliriz:

1-Kamuda istihdam edilecek olan işçinin sahip olması gereken koşullar;

*Kamu idarelerinin, belediyelerin, il özel idarelerinin birinde “hizmet alımı yapmış” alt işverenin (taşeronun) işçisi olması,

*1 Kasım 2015 tarihinden önce işe girmiş ve halen çalışıyor olması ile birlikte,

*Yaş kriteri dışında memurluğa atanma koşullarına sahip olması gerekmektedir.

2-İşçilerin Kamuda İstihdama Geçirilmesinde Uygulanacak Usul;

*İşçinin ilgili kamu hizmetini yerine getirip getiremeyeceğini tespit etmek amacıyla halen çalışılmakta olan kurum, ÖSYM veya MEB tarafından yapılacak sınavı kazanmak.

*Sınavı kazanan işçi “özel sözleşmeli personel” statüsünde (ki bu yeni bir statü biçimi) kamuya alınacak.

*Söz konusu sınavı geçen işçilerle üç (3) yıl süreli olarak sözleşme yapılacak ve bu sözleşme her üç (3) yılda bir işçinin performansı değerlendirmek suretiyle yenilenecek.

3- İşçilerin Ücreti, Mali Hakları ve Emekliliğine İlişkin Olarak; 

*İşçiler halen almakta oldukları ücretlerini, özel sözleşmeli personel olarak kamuya geçirildikleri tarihten itibaren de aynı tutarda almaya devam edeceklerdir.

*Mali haklar bakımından 4/B kapsamındaki sözleşmeli personel gibi toplu sözleşme düzenine tabi olacaklar.

*İşçinin emekliliği ise 4/A kapsamında değerlendirilecektir.

4-Özel sözleşmeli personel statüsü kapsamı dışında kalanlar;

* 12 ay boyunca ve tam zamanlı olarak çalışmayan işçiler ve

* Sosyal güvenlik sistemine göre emeklilik yaşını geçmiş olanlar kapsam dışında tutulmaktadır.

Bu yasal düzenleme beraberinde bir takım sorunları da getiriyor diyebiliriz. Şöyle ki, 1.Kamuda alt işveren olarak 720.000 civarında işçi olduğu söyleniyor. Ancak getirilecek olan sınav sistemiyle yalnızca bu sınavı geçenlerin kadroya alınacağını anlıyoruz. Bu durumda sınavı geçemeyen işçilerin durumunun ne olacağı sorunu doğuyor. 

2.Kamu statülerinden birini kazanarak bir nevi devlet garantisi altına giren kişilerin sahip olduğu, “emeklilik yaşı gelene kadar çalışma” hakkına sahip olma durumu yeni yasal düzenlemeyle 3 yıllık süre ile sınırlanıyor. Ve bu 3 yılın sonunda performansın yeterli görülmemesi halinde kadrodan çıkarılma durumu gündeme gelmiş oluyor.

3. Halen almakta oldukları ücretleri kadroya geçirilip özel sözleşmeli personel statüsünü kazandıklarında da almaya devam edeceklerinden bu durumda kamuda ucuz işçilikten yararlanma durumu ortaya çıkacaktır.