Ötanazi ve İntihar

Ötanazi, intihar ve intihara yardım kavramları

Ötanazi, intihar ve intihara yardımdan oldukça farklı bir kavramdır.

İntiharda kişinin yaşamı kendisi tarafından, kendi isteği  ile herhangi bir sebeple sona erdirilmektedir. İntihara yardımda ise  kişinin hayatını son- landırma yönündeki kararı mevcutken başka bir  kişi  tarafından intihar edecek kişiye maddi vasıtalar hazırlanmakta, hiçintihar düşüncesi olma- yan kişiye intihar etme kararını verdirme yada intihar hakkında düşünce- si olmakla beraber icraya geçip  geçmeme konusunda herhangi bir  eylemi olmayan kişinin intihar etmeye teşvik etme söz  konusu iken ötanazide ise kişi, iyileşmesi olanağı olmayan bir  hastalığa yakalanmış, dayanılmaz acı- lar içerisindedir ve kendi yaşamını sona erdirme iktidarından yoksundur. Bu sebeple ölmek için bir  başkasının yardımına ihtiyaç duymaktadır. İnti- harda, çeşitli sosyal, ekonomik, kültürel ve psikolojik faktörlerin etkisiyle insan, doğasına aykırı olarak öz varlığını yok  etmektedir.   Ancak ötanazide  ise  kişi  genel  olarak hastalığının devam etmesi durumunda  çektiği ızdırap ve gururun incinmesinden kaynaklı korku ve bunalım sürekli bir hal  alacağından insan onuruyla bağdaşmayan bir  duruma düşmek iste- memekte ve “onuruyla ölme  hakkı”istemektedir.

İntihar

İntihar tarih boyunca uzun zaman cezalandırılması gereken bir  insan davranışı olarak görülmüş18  olmakla birlikte kişinin cesedi üzerinde uy- gulanan cezalanın hiçbir etkisi olmayacağı düşüncesi  ile  günümüz ceza hukuku sistemlerinde suçolarak düzenlenmemiştir. Türk Hukukunda da  durum farklı değildir. 765 sayılı  TCK  ile  5237 sayılı  TCK’da  intihar suç olarak düzenlenmemiştir. Ancak intihara yardım konusunda durum biraz farklıdır. İntihara yardım eden kişinin sorumlu tutulabilmesi için intihar suç  olmadığından iştirak fiillerinden de bu nedenle kişiler sorumlu  tutulamayacağından- ayrı  bir  suç olarak TCK’da  intihara yönlendirme suçu düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre  kişinin intiharına yardım eden, araç sağlayan, teşvik eden kişi  hapis cezası ile cezalandırılacaktır. 

Türk Hukukunda ötanazi açısından ise herhangi özel bir  durum öngö- rülmemiştir. Bu  sebeple ayrıntıları aşağıda açıklanacağı üzerine ötanazi uygulayan kişi  kasten öldürme fiilinden sorumlu tutulacağı gibi  kişinin bedeni üzerinde mutlak tasarruf hakkının olmadığının ifadesi olan 4721 sayılı  Türk Medeni Kanunu’nun 23.  ve 24.  maddesi nedeniyle kişinin rıza- sına itibar edilmeyecek ve ötanazi uygulayan kişi  haksız fiil hükümlerine göre  sorumlu olacaktır.