Vergi Tekniği Raporunun Mükellefe Tebliğ Edilmemesi Hak Arama Hürriyetine Aykırıdır

14.4.2016 /
Av. Emre Burak ONAT /
Kızılot Hukuk Bürosu

Kendisine suç isnad edilen mükellefe vergi tekniği raporunun gönderilmemesi, "Savunma Hakkı"nı kısıtlayan ve esasa etkili olan bir noksanlıktır. Bu noksanlık nedeniyle ihbarnameler hukuka aykırı hale gelecektir.

31.10.2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği’nin 57/3. maddesine göre; yürütülmekte olan incelemelerde birden fazla mükellefi veya vergi türünü ya da aynı mükellefin birden fazla vergilendirme dönemini kapsayan eleştiri konusu yapılabilecek hususların tespit edilmesi halinde konunun tek bir raporda ifade edilebilmesi amacıyla Vergi Tekniği Raporu düzenlenebilmektedir. Bu raporlar sonrasında düzenlenecek vergi inceleme raporlarının ekini oluşturur.

Söz konusu raporlar, VUK’un 5. maddesi kapsamında düzenlenen "vergi mahremiyeti" gerekçe gösterilerek mükellefe gönderilmemektedir. Oysa olaya ve mükellefe ilişkin tespitlerin yer aldığı bu raporun en azından ilgili kısımları hakkında mükellefe bilgi verilmelidir. Aksi halde mükellef, aleyhine tesis edilen idari işlemin mesnedi hakkında bilgi edinememektedir. Bu durum Anayasa’nın 36. maddesinde düzenlenen "Hak Arama Hürriyeti"ne ve "Adil Yargılanma Hakkı"na aykırıdır. 

Nitekim Danıştay 3. Dairesi'nin kararına göre; 

“Her ne kadar VUK’un 35. maddesinde vergi tekniği raporunun ihbarnameye eklenmesi öngörülmemiş ise de sözü edilen maddedeki kuralın amacı, ilgilileri tarhiyat hakkında bilgilendirmek ve savunma haklarını kullanmalarına olanak sağlamaktır. İhbarnameye yalnızca davacıyı, adına yapılan tarhiyat hakkında yeteri kadar bilgilendirmeyen vergi inceleme raporunun eklenmesi, bu kuraldan beklenen amacı gerçekleştirmez.

Bu nedenle, tarhiyatın yasal ve maddi dayanağı olan vergi tekniği raporunun davacıya duyurulmaması, vergi usul kanunu’nun 108. maddesinde yapılmış düzenleme karşısında esasa müessir bir şekil hatası olup ihbarnameyi hükümsüz kılacaktır.”

Karardan da anlaşılacağı üzere vergi tekniği raporunun, ihbarname ekinde mükellefe tebliğ edilmesi gerekmektedir. Aksi halde ihbarnamelerin iptal edildiği kararlar çoğalacaktır.