OYAK Bağışa Dayalı Emeklilik Sistemi Gelir Vergisi İadesi

OYAK’ın, 09.04.2011 tarih ve 51 Sayılı Genel Kurulunda alınan kararlar üzerine Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sisteminden 2011 yılı içinde bir kereliğine ayrılmaya izin verilmiştir. Ancak Kurum tarafından üyelerine yapılan nema ödemeleri, Vergi Dairelerince; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 75/6 ncı maddesi kapsamında menkul sermaye iradı (alacak faizi) olarak değerlendirilerek vergilendirilmiştir. 

 

      OYAK tarafından yapılan nema ödemeleri, anılan Kurum’a verilen bir borcun faizi, haksız fiil vb. sebebiyle doğan bir tazminat/alacak olmayıp, özel mevzuatına göre tesis edilen ek emeklilik sistemi çerçevesinde yapılan sosyal fayda amaçlı bir ödemedir. Nasıl aktif görevden emekliliğe ayrılanlara yapılan kar paylı toplu ödemeleri alacak faizi olarak kabul edilmiyorsa, BDEGS sisteminden ayrılanlara yapılan nema ödemelerinin de alacak faizi olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Alacak, vadesi ve miktarı belli olan ya da belli edilebilen bir tutar olup,  BDEGS nema ödemelerinin böyle bir niteliğe sahip olmadığı açıktır.

       OYAK tarafından ödenen BDEGS  nemalarının,  G.V.K.’nun 4369 sayılı Kanunla değişik 25/3 maddesi kapsamında gelir vergisinden istisna tazminat ve yardımlar olarak değerlendirilmesi gerekirken alacak faizi olarak değerlendirmesi ve vergilendirilmesi ile verginin konusu (mevzu)’ nda hata (VUK Md.118/3) yapılmıştır. Bu nedenlerle yine VUK Md. 120- 126. gereğince tahakkukun düzeltilerek haksız alınan vergi ve bu vergiye dayalı pişmanlık zammının VUK nun 112/4 ncü maddesine göre hesaplanacak faizi ile iadesi gerekir.

        Diğer yandan,OYAK Kanunun 35nci Madde c fıkrası “Kuruma yapılacak bağışlar, Kurumun ne nam altıda olursa olsun, üyelerine veya kanuni mirasçılarına yapacağı yardımlar Veraset ve İntikal Vergisiyle Gelir Vergisinden,……muaftır.” hükmünü amir olup; hukukun genel prensiplerinden biri olan “Özel Kanun-Genel Kanun” ilişkisi uyarınca; Gelir Vergisi Kanunu’na göre özel kanun olan 205 sayılı Oyak Kanununun uygulanması ve yapılan nema ödemelerinin gelir vergisinden istisna tutulması gerekmektedir.

       Bu konuyla ilgili olarak beklenen kararlar çıkmaya başlamıştır. Nitekim Ankara 3. Vergi Mahkemesi tarafından verilen 2015/161 E. - 2015/1738 K. sayılı ilamında da belirtildiği üzere ; '' .... alacak faizi olarak değerlendirilmemesi gereken bir tutarın alacak faizi olarak değerlendirilmesi hakkaniyete aykırı olacağından davacının ödediği tutarın iadesi talebiyle davalı idareye yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.'' denilerek iadeye karar verilmiştir. Ve bu karara karşı itirazı inceleyen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2.Kurul'u da 2015/6507 Karar sayılı ilamıyla söz konusu iptal ve iade kararını onamıştır.