Riskli Alanlarda Kentsel Dönüşüm Süreci

RİSKLİ ALANLARDA KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ NASIL OLUR?

 • Riskli alan belediyeler, il özel idareleri ve TOKİ tarafından talep edilen alanlar; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygun görmesi ile teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca ilan edilmektedir
 • Taşınmazın değerini ilgili idare, riskli alanda bulunan taşınmazların mülk sahipleri, özelliklerini tespit ettirir. Gerekiyorsa kamulaştırma haritalarını yapmaktadır.
 • Kentsel dönüşüm uygulama alanı; imar planları belediyeler, il özel idaresi ve TOKİ tarafından yenilenmektedir. Kentsel tasarım ve uygulanacak yeni yapı proje çalışmaları, projeye dahil edilecek Toki veya özel inşaat firmaları anlaşmalar, yeniden yapım çalışmaları yapılır veya mülk sahipleri arsaların üzerinde inşaat şirketleriyle anlaşma yoluyla yeniden yapım sürecine girilir. Riskli alan tespit edilen bölgelerde de öncelikle mülk sahiplerine uygulama yapılması esastır.
 • Mülk sahiplerinin bir proje oluşturmasıyla yürütülecek uygulamada parsellerin tevhit edilemesiyle, münferit veya birleştirilerek, imar adası uygulama yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, hisse payların satışına, kat karşılığı ve hasılat paylaşımı veya diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesi, üzerindeki yapı yıkılarak arsa şeklinde taşınmazlarda ilgili belediyeler ve Toki tarafından devam ettirilen çalışmalarda uygulanacak projeye sahip oldukları payları oranında mülk sahipleri en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilmektedir. Riskli olarak tespit edilen yerler ile birlikte değerlendirilebilmesi için, bu binaların bulunduğu alanın risk olmayan yapıların bulunduğu alandan parselin mümkün ise, parsel, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemleri müdürlükçe yapılır veya yaptırılır.
 • Uygulama alanında zemin kaynaklı sebeplerle veya herhangi bir afet riski varsa veyahut mevzuata göre uygun olmamasından dolayı yeni yapı yapılması uygun değil ise, uygulama alanındaki yapının yerine yapılacak yeni bina yada inşşat başka bir parselde yapılması uygun olabilir
 • Üzerindeki bina yıkılmış olan arsa hakkında mülk sahipleri bu konuda bilgilendirmek adına yapılan tebligatı takip eden 30 (otuz) gün en az üçte iki (3/2) çoğunluk ile anlaşma sağlayamazsa yada belediye veya özel şirketlerce yapılacak olan projeye yahut paylaşıma karşı çıkılacak olursa, karşı çıkan mülk sahiplerinin taşınmazları, Bakanlık, Toki veya belediye tarafınca acele kamulaştırma yapılabilmektedir.
 • Yapılacak olan konut ve işyerlerinin niteliği, büyüklüğü ilgili idarece belirlenerek uygulama alanındaki taşınmaz mülklerin öncelikle uygulama alanında yapılacak konut ve işyeri vermek üzere sözleşme yapılır.
 • İlgili idare uygun olması halinde mülkleri paylaşım anlaşması yapmak yerine taşınmazları satın alır veya kamulaştırabilir.
 • Riskli alanda yeni inşaatlarının yapılması ile ilgili idare tarafından imar planları yanı sıra, kentsel tasarım projeleri, inşaat projeleri hazırlatılması ve ilgili belediyeden veya Bakanlıktan ruhsat alınmalıdır.
 • Eğer riskli alanda risksiz yapınız bulunuyor ise bu yapı uygulama dışı bırakılmasının yanı sıra anlaşma ile satın alma gibi kamulaştırma yoluyla projenin içine dahil edilebilir.

 

 • İlgili idare ve riskli alanda kendileri tarafından yapılacak bir proje için, yatırım ve inşaat şirketleri ile hasılat veya kat kat paylaşımlı inşaat sözleşmeleri yapılır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya yetki verdiği belediye tarafından; riskli alan, bir kısmına yönelik projede yer alan taşınmazların arazi düzenlemelerini, satın alma ile ilgili anlaşmalarını, imar haklarını bütünüyle başka alanlara aktarmayı, menkul değere dönüştürme işlemlerini, arsa hisselerini belirlemeyi, pay sahiplerince yapılan anlaşmalar kapsamındaki kat mülkiyetine göre paylaştırmayı yapmaktadır.
  • Mülk sahipleri ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda ortaya çıkarılan yeni taşınmazlara ilişkin tapular mülk sahiplerine dağıtılır.
 • Mülk sahipleri dağıtım sonrası ilgili idarenin elinde konut ve dükkan kalırsa, uygulama alanındaki kira sahiplerine, taşınmazları kamulaştırılanlara, diğer hak sahiplerine konut veya işyeri verilmek üzere sözleşme yapılır.

 riskli alanlarda kentsel dönüşüm

 riskli alan kentsel dönüşüm

 kentsel dönüşüm avukatları İstanbul

 kentsel dönüşüm konusunda avukat

 kentsel dönüşüm uzman avukat

kentsel dönüşüm uzmanı avukat

 kentsel dönüşüm konusunda uzman avukat

 kentsel dönüşüm yasası avukat