Avukatlar Sendikası - AVSEN

Sendikalaşma hakkına ilişkin olarak Anayasamızın 51. Maddesi uyarınca, çalışanların ve işverenlerin, üyelerinin çalışma ilişkililerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için, önceden izin almaksızın, sendikalar ve üst kuruluşlar kurma hakkına sahip olduğu hükmü bulunmaktadır. Ülkemizde 1970’lerde yoğun olarak faaliyet gösteren sendikalaşma hareketi, 1980 askeri rejimi sonrasında sekteye uğratılmış ve bu tarihten itibaren özellikle avukatların sendika kurmasının önü kesilmeye çalışılmıştır. Yaşanan hukuki ve tarihi gelişmeler neticesinde Türkiye’nin ilk avukatların sosyal ve ekonomik haklarını koruma amaçlı kurulan sendikası, Avukatlar Sendikası 26 Kasım 2014’te İstanbul merkezli olarak kurulup çalışmalarına başladı.
 Uluslararası arenada yapılan birçok sözleşmede (ILO, IHAM vb. ), sendikalaşmanın zorunlu sosyal bir ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte ülkemizdeki düzenlemeye göre, meslek sendikacılığının önüne geçilmeye çalışılmış ve iş kolu esası kabul edilmiştir. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanun’un Ek Cetvel (1)’ de yer alan iş kollarından birinin seçilmesi suretiyle çalışanlar ve işverenler sendika kurabilmektedir.
Bu hüküm baz alınarak, Yar-Sen’in meslek sendikası olmasından dolayı kapatılması kararına Mart 2012’de yapılan itirazda; Anayasamızın 90/5 maddesi uyarınca, iç hukukta yer alan sınırlamalar milletlerarası anlaşmalarla çatışması durumunda geçerliliğini korumayacağı gerekçesi öne sürülmüş ve bu vesileyle mesleki sendikalaşmanın önü açılmıştır.

Gün geçtikçe artan hukuk fakültelerinin sayısı ve buna paralel olarak mezun olan avukatların sayısındaki artış, daha çok bağıtlı avukat olduğuna dikkat çeken Avukatlar Sendikası, mesleki hakların korunması için meslek örgütlerinin yeterli gelmediğini savunmakta ve öncelikle Avukatlar Sendikası olarak bağımsızlıklarını arttırmak istediklerini belirtmektedir. Meslek etiğinin yanı sıra, duruşma süreleri, avukatlık ücret tarifesi üzerinde de ciddi çalışmalarda bulunulması hedeflenmektedir.

Avukatlar Sendikasıhttp://www.avukatlarsendikasi.org/Pınar Saruhan