İstinaf ve Temyizde Parasal Sınır Değişikliği

2 Aralık 2016’da Resmi Gazete’de yayınlanan 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun istinaf ve temyizde parasal sınıra ( istinaf sınırı ) ilişkin düzenlemelerinde değişiklik yapılmıştır. Bahse konu kanunun 41 ve devamı maddeleri ile düzenlenen yeni istinaf sınırı ve temyiz sınırı, 02.12.2016 tarihinden itibaren verilen kararlar için geçerlilik teşkil etmektedir. 20.07.2016 ile 02.12.2016 tarihleri arasında verilmiş ve daha önce Yargıtay incelemesinden geçmemiş kararlar için önceki istinaf sınırı geçerli olacaktır. İstinaf sınırı belirlenirken göz önünde tutulması gereken kurallar için ilgili yazımıza göz atabilirsiniz: http://kandemirhukuk.com/istinafta-parasal-sinir/

Asliye Hukuk, Sulh Hukuk, Ticaret, Tüketici ve Kadastro Mahkemeleri

Bu mahkemelerin 01.12.2016 tarihine kadar vermiş olduğu nihai kararlarda istinaf sınırı 1000 TL iken, 02.12.2016 tarihinden itibaren verdiği kararlar için sınır 3000-TL’dir. Bölge Adliye Mahkemelerince verilen kararlar için temyiz sınırı ise 01.12.2016 tarihine kadar verilmiş hükümler için 25.000-TL iken, 02.12.2016 tarihinden sonra verilen hükümler için 40.000-TL’dir.

İş Mahkemeleri

İş Mahkemelerinin 01.12.2012 tarihine kadar vermiş olduğu nihai kararlarda istinaf sınırı 1000-TL iken, 02.12.2016 tarihinden itibaren verdiği kararlar için sınır 3000-TL’dir. Bölge Adliye Mahkemelerince verilen kararlar için temyiz sınırı ise 01.12.2016 tarihine kadar verilmiş hükümler için 5.000-TL iken, 02.12.2016 tarihinden sonra verilen hükümler için 40.000-TL’dir.

İcra Mahkemesi

İcra mahkemelerinin 01.12.2012 tarihine kadar vermiş olduğu nihai kararlarda istinaf sınırı 1000-TL iken, 02.12.2016 tarihinden itibaren verdiği kararlar için sınır 7000-TL’dir. Bölge Adliye Mahkemelerince verilen kararlar için temyiz sınırı ise 01.12.2016 tarihine kadar verilmiş hükümler için 10.000-TL iken, 02.12.2016 tarihinden sonra verilen hükümler için 40.000-TL’dir.

İlgili Düzenleme

MADDE 41- 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “binbeşyüz” ibareleri “üç bin” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf yoluna başvurulabilir.”

MADDE 42- 6100 sayılı Kanunun 362 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrasında yer alan “yirmibeşbin” ibareleri “kırk bin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 43- 6100 sayılı Kanunun 373 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca yapılır.” ibaresi “kararına direnilen dairece yapılır. Direnme kararı öncelikle incelenir. Daire, direnme kararını yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gönderir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 44- 6100 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Parasal sınırların artırılması

EK MADDE 1- (1) 200 üncü, 201 inci, 341 inci, 362 nci ve 369 uncu maddelerdeki parasal sınırlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların; o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların on Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz.

(2) 200 üncü ve 201 inci maddelerdeki parasal sınırların uygulanmasında hukuki işlemin yapıldığı, 341 inci, 362 nci ve 369 uncu maddelerdeki parasal sınırların uygulanmasında hükmün verildiği tarihteki miktar esas alınır.”

MADDE 45- 6100 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlarla ilgili Yargıtay hukuk daireleri tarafından verilen bozma kararları üzerine mahkemelerce verilen direnme kararları, kararına direnilen daireye gönderilir.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda bulunan dosyalar, kararına direnilen daireye gönderilir.

(3) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda bulunan ve 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ilgili daire tarafından incelenen dosyalar, kararına direnilen daireye yeniden gönderilmez.

(4) Daire, mümkün olan en kısa sürede direnme kararını inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gönderir.”