VEKALETNAME ÖRNEĞİ

  DÜZENLEME ŞEKLİNDE

ÖZEL DAVA VE İŞLEM VEKÂLETNAMESİ

 

 

VEKİL EDEN
 Adres ve Telefon            

:

                                            - T.C.No:      

:

 

VEKİL OLAN

Adres ve Telefon

:

Avukat Mahir Güneş  -  İstanbul Barosu:39107

Soğanlık Yeni Mah. Balıkesir Cad. Uprise Elite Residence Blok Kat:7 D:69 Kartal İstanbul   Tel: 0216 611 xxxx  Faks: 0216 611 xxxx  Gsm: 05xxxxxxxxx

 

 

 

 

İstanbul ili,            İlçesi,              Mahallesi                      mevkiinde  kain,    pafta,     ada    parsel  sayılı taşınmazdaki hisseleri ile ilgili İst. Büyükşehir Belediyesi   tarafından kamulaştırılması. kamulaştırma işlemlerinin yapılması, pazarlıkla satılması ve bedelinin alınması gerekirse davanın açılması, takibi, bitirilmesi ve kararın icrası

            YETKİLİ MAKAMLARDA İŞLEM YAPMAYA:  Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak dava ve takipler ile benim de başkaları aleyhine açtığım ve açacağım bilumum dava ve takiplerden dolayı, T.C.Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde veya Bölge Adliye Mahkemelerinde, Yargıtayda, Anayasa Mahkemesinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde, vergi, sigorta tahkim ve hakem komisyonlarında beni temsil ederek hak ve menfaatlerimi koruyacak her türlü iş ve işlemi yapmaya, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, T.C. Hudutları dahilinde bulunan bilumum Valiliklerde, Kaymakamlıklarda, Nüfus Müdürlüklerinde, Tapu Müdürlüklerinde, Emniyet Müdürlüklerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı tüm askeri birim ve birliklerde, Hakimler ve Savcılar Kurulunda, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı arşiv ve birimlerde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunda, bütün Bankalarda evrak takip etmeye ve elden veya elektronik ortamda her türlü belge almaya, Vergi Dairelerinde ve SGK Merkezlerinde evrak takip etmeye ve her türlü belge almaya, Noterliklerde, Muhtarlıklarda, bütün hastanelerde evrak takip etmeye ve her türlü sağlık verilerini almaya, paylaşmaya, sildirmeye, düzeltmeye, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hudutları dahilinde bütün pasaport ve vize başvuru merkezlerinde, bütün yabancı ülkelerin büyükelçiliklerinde, konsolosluklarında ve diplomatik temsilciliklerinde ve bilcümle makam ve mercilerde beni/bizi temsilen, gerekli her türlü pasaport, vize, sağlık belgesi, sigorta belgesi, oturma belgesi, çalışma belgesi, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, nüfus aile kayıt örneği, ikamet tezkeresi, ilmuhaber kağıdı, nüfus kayıt örneği, adrese dayalı ikametgah ilmuhaber kağıdı, nüfus cüzdanı örneği almaya değiştirmeye, düzeltmeye, her türlü sigorta yapmaya ve yaptırmaya, bireysel emeklilik sözleşmesi yapmaya, düzenlemeye, değiştirmeye, elden veya elektronik ortamda her türlü belge almaya, vermeye, her türlü elektronik tebligat işlemlerini yapmaya, her türlü marka ve patent başvurusunda bulunmaya ve Marka Patent Kurumunda beni temsile, devlet arşivlerinde eski tarihli evrak takip etmeye ve arşiv araştırması yapmaya ve yaptırmaya, isim, yaş, nüfus kaydı değiştirme ve düzeltme davaları açmaya, fiziksel veya elektronik para, mal, emtia veya hizmet satın alma, kiralama, ticaretini yapma için gerekli her türlü belgeleri almaya, şirket kurmaya, kurulmuş şirkete ortak olmaya, şirketin kurullarında beni/bizi temsile ve menfaatimiz için gerekli her türlü iş ve işlemde bulunmaya ve lehime oy kullanmaya, şirket yönetimini ibraya veya azle, şirket ortaklığından çıkmaya veya şirketin hisse devrine, her türlü ticari faaliyet belgesi, ticari sertifika, ticari ruhsat ve her ne nam adı altında olursa olsun şahsım adıma kayıtlı olan veya şahsımla uzaktan yakından ilgisi olan tüm belgeleri almak için ilgili birimlere başvurularda bulunmaya, elden teslim almaya, zayi olması halinde ilgili yerlere gerekli başvurularda bulunmaya, elden evrak alıp vermeye, teslim ve tesellüm tutanaklarını tanzim ve imzalamaya, her türlü belge harçlarını, vergilerini yatırmaya, geri almaya, yazılı ve sözlü müracaatlarda bulunmaya, yanlışlıkları düzelttirmeye,  bu hususlarda yapılması gereken iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye,  her sıfat ve şekilde beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, haklarımın temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün muameleleri yapmaya, davalara müdahale etmeye ve katılmaya, dava açmaya, tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşa vermeye, tebliğ ve tebellüğe, ihbarname, ihtarname ve protesto keşidesine ve cevaplar itasına, her türlü yasal tespit yaptırmaya, menfi tespit talebinde bulunmaya, tanık ve bilirkişi göstermeye, kayyum tayinine, karşı taraftan gösterilenleri kabule veya redde, yemin teklifini kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraz veya kabule, yeniden keşif talebinde bulunmaya, BOŞANMA DAVASI AÇMAYA: Gerek eşim ………………. aleyhine boşanma davası ve buna bağlı her türlü davalar açmaya, gerekse eşim tarafından aleyhime açılmış veya açılacak boşanma davasını ve boşanma talebini kabul etmeye, yabancı devlet mahkemeleri tarafından, bizim için verilmiş ve kesinleşmiş boşanma ilamını tanıma ve tenfiz ettirmeye ve ilgili mahkemeden tenfiz kararı almaya, icabında müşterek çocuklarımızın velayeti, babalık ve soybağının düzeltilmesi ve reddi davası açmaya, evlat edinme başvurusunda bulunmaya, evlatlık ilişkisinin sona erdirilmesi ve mirasçılıktan çıkarma davası açmaya, maddi manevi tazminat, gerek şahsım, gerekse müşterek çocuğumuz/çocuklarımız için nafaka talebinde bulunmaya, bu konularla ilgili olarak T.C. Mahkemelerinde ve ilgili bütün adli ve idari daire ve kurumlarında beni temsile, davalar açmaya, açılmış, açılacak ve gıyapta olacak davalara girmeye, kendi imzasıyla dilekçe ve layihalar yazıp ilgili yerlere vermeye, tebliğ ve tebellüğe, delil ve şahitler göstermeye, bunlardan vazgeçmeye, reddi hakim ve katibe, ihtar, ihbar ve protestolar çekmeye, bunlara cevaplar vermeye, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbirler koymaya, bunları kaldırmaya, mürafaaya, müdafaaya, yemin teklif, kabul ve reddetmeye, temyiz, tashihi karar, iade-i muhakeme, ıslah ve tavzih isteğinde bulunmaya, icabında temyiz hakkından feragata ve bu yoldaki feragatı kabule, nüfus kayıt örneği almaya, hükümleri kesinleştirmeye ve nüfus kayıtlarına tescil ettirmeye, başkalarını tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete,  yabancı mahkeme kararlarını tanıma ve tenfizi dava ve işlemlerini yapmaya, VERASET VE İNTİKAL İŞLEMLERİ YAPMAYA: Beni temsilen bilcümle muris  ve muris evvellerimin vuku vefatı ile diğer mirasçılar yanında bana her türlü yolla intikal eden veya edecek T.C. hudutları dahilindeki bilumum taşınmazlardaki ve taşınır mallardaki hak ve hisselerimi ve taşınmaz hisselerimin tamamını veya bir kısmını, mirasçılık belgelerine göre adıma intikal ettirmeye ve tescillerini yaptırmaya, iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete çevirmeye ve hissedarlık esasını kabule, bu konularla ilgili tapu sicil müdürlüğü veya takrir almaya yetkili memur huzurunda namıma intikal ve tescil takrirleri vermeye ve kabule, tescil talebinde bulunmaya, tapu defteri ve sicilini imzalamaya, cins tashihi yaptırmaya, tapu senetlerini almaya, veraset ve intikal vergilerini ve emlak vergilerini ödemeye, beyannamelerini tanzim ederek ilgili mercilere sunmaya, iade edilecek kısımlarını geri almaya, tapu ve nüfus kayıtlarındaki yanlışlıkları idari yollardan düzeltmeye, belediyeye, yola, yeşil alana terki gereken kısımları bedelli veya bedelsiz olarak terke, terk takrirlerini vermeye, bu konudaki evrak ve belgeleri imzaya, beni temsilen bilcümle muris ve muris evvellerimin vuku vefatı ile diğer mirasçılar yanında bana her türlü yolla intikal eden veya edecek T.C hudutları dahilindeki bilumum taşınmazlardaki bilumum hak ve hisselerimin tamamını veya bir kısmını intikalden önce veya sonra dilediği bedel ve koşullarla toptan veya parça parça, hisseli veya hissesiz olarak  dilediğine satmaya, satış bedellerini almaya,(ahzu kabza), sulh ve ibraya, ilgili tapu sicil müdürü veya yetkili tapu memuru huzurunda kesin ferağ takrirlerini vermeye, tescil talebinde bulunmaya, tapu defteri ve sicilini ve belgelerini imzalamaya, Noterliklerde SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ yapmaya ve imzalamaya, sözleşme koşullarını ve cezai şartlarını dilediği şekilde tespite, gerektiğinde sözleşmeyi fesh etmeye, değişiklikler yapmaya, tapu siciline şerh hususunda izin ve yetki vermeye, şerhi terkin ettirmeye, taşınmazın tasarruf ve yararlanma haklarını alıcıya devir ve teslim etmeye, cins tashihi yaptırmaya, tapu ve nüfus kayıtlarındaki her türlü yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, belgeleri imzalamaya, taşınmazla ilgili gerekli beyannameleri yetkili resmi mercilere vermeye, her türlü harç, vergi ve giderlerini yatırmaya, fazla ödenenlere itiraza her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, yukarıda belirttiğim konularla ilgili her türlü yasal işlemleri benden farksız olarak ilgili tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya,  reddi miras davası açmaya ve reddi miras yapmaya, vekaletname kapsamındaki bütün yetkileri tevkil etmeye, haciz kaldırmaya, tutanakları imzalatmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbirleri almaya koydurtmaya ve kaldırmaya, dosyaları tetkike, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkarmaya, hakim, hakem, bilirkişi, şahit ve katipleri redde ve şikayete, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, kararların tavzih ve düzeltilmesini istemeye, mürafaya, temyiz talebinde bulunmaya, temyiz ve mürafadan vazgeçmeyi kabule, tashihi karar talebinde bulunmaya, davanın nakli veya iadeyi muhakemeye, bu vekaletname kapsamındaki bütün yetkiler için Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri, Vergi Daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ve icra müdürlükleri ile kurulmuş ve kurulacak tüm mahkeme ve organlarda beni temsile, uzlaşma ve arabuluculuk talebinde bulunmaya, Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, diğer idari merciler ve adli ve idari mahkemeler ile resmi ve özel kurumlar nezdinde her türlü belge, ses ve görüntü kaydı, elektronik ortamda korunan, kayıt edilen, işlenen, paylaşılan, silinen, anonim hale getirilen, genel veya özel nitelikli her türlü kişisel verilerin her ne sebeple olursa olsun korunması, rızam dışında işlenmesi, her ne şekilde olursa olsun paylaşılması, kaydedilmesi, silinmesi halinde ilgili şirket, dernek, vakıf, kurum, kuruluştan bilgi ve belge almaya ve kişisel verilerimin korunması için gerekli her türlü girişimlerde bulunmaya, bu hususlarda her türlü belge ve bilgi alıp vermeye, adli sicil ve adli sicil arşiv kayıtlarının talep edilmesi, silinmesi, düzeltilmesi ve adli sicille ilgili sair her türlü adli ve idari başvuruda bulunmaya, davada hâkimi reddetmeye, davanın tamamını ıslah etmeye, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 74.maddede sayılan özel yetkilerin tümünü kullanmaya, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, tahkim, hakem, komisyon, arabuluculuk ve uzlaştırmacı görüşmelerine katılarak beni temsile, karşı tarafı ibraya ve davasını kabul etmeye, yargılamanın iadesi veya yenilenmesi yoluna gitmeye, davada sulh olmaya, davadan vazgeçmeye ve feragat etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabul, iade veya reddetmeye, başkasını tevkil etmeye, haciz koymaya veya haczi kaldırmaya, iflas veya iflasın ertelenmesini istemeye, borçlular veya alacaklılarla uzlaşma görüşmesi yapmaya, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmaya ve bunlara muvafakat vermeye, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, karşı tarafı ibra ve davasını kabul etmeye, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, hâkimlerin fiilleri sebebiyle devlet aleyhine tazminat davası açmaya, maddi, manevi zararlarım ile bu benzeri benzeri açıdan kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarımla ilgili her türlü davaları benim adıma açmaya ve davalarımı takip etmeye, marka, patent başvurusunda bulunmaya ve bu konularda gerekli işlem ve itirazda bulunmak üzere resmi ve özel kurumlar nezdinde temsile, diğer bütün devlet dairelerinde ilgili işlemleri aynen benim adıma yapmaya, tüm kararların infazını ilgili kurum ve kuruluşlardan istemeye, icra takiplerine, icra satış ve ihalelere katılmaya, pey sürmeye, teminat yatırmaya veya çekmeye, mahsup talebinde bulunmaya, mahcuz malları alacağa mahsup ettirmeye, malları teslim ve tesellüme, daha evvel başkalarına vermiş olduğum vekaletleri azil etmeye ve ahzu kabza, sulh ve ibraya, ihtiyati haciz kararı almaya ve fekkine, mal beyanında bulunmaya, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule, bu yetkileri bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle, bilirkişi, hakem, muhasip, arabulucu, uzlaştırmacı intihap ve azline, tebellüğ ve tebellüğe ihtarname keşide ve cevap itasına, itiraz ve temyizi davaya tahsili karar ve iadei muhakeme talebinde bulunmaya, icra şurayı devlet ve temyiz murafaalarında temsilen bulunmaya, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde adıma kayıtlı olan veya murislerimden bana intikal eden veya benim malik olduğum veya olacağım taşınmazlara istinaden ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar aleyhine başta kamulaştırmasız el atma, bedel artırım, tapu iptali, miras alacağı, vasiyetnamenin tenfizi, veraset ilamı davası ve diğer her türlü davaları açmaya ve neticelendirilmeye, imar planlarında çeşitli kamusal tesis ve alan olarak özgülenmesi gibi sebeplerle getirilen yapılaşma yasağı veya imar kısıtlılığını kaldırmaya, kamusal alan kesin bir ihtiyaç ise emsal nitelikte başka bir taşınmaz verilmesini, kısıtlılık kaldırılamıyor ve emsal bir taşınmaz arsa dahi verilemiyorsa söz konusu taşınmazın ilgili idare lehine kamulaştırılmasını ve kamulaştırma bedelinin ödenmesini istemeye, eğer taşınmaz idarece değerlendirilecekse imar transfer hakkının sağlanmasını ve gerekli kararların alınmasını talep etmeye, bu hususta ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde beni temsile, duruşmadan vareste tutulma talebinde bulunmaya ve bu hallerde yokluğumda beni temsile, konkordato teklif kabul ve redde, mahkeme katiplerini ve kamu görevlilerini şikayet ve redde, KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ YAPMAYA: Sözleşmede belirtilen müteahhit firma yetkilisini ve yetkilendireceği kişi ve kuruluşları adıma kayıtlı ...................... ili ............. ilçesi .......... ada ....... Parsel arsa içerisine inşaat yapmaya, inşaat yapımı esnasında tüm kamu ve özel kuruluşlardan gerekli izinleri almaya, bu izin, ruhsat, sertifika ve olurlar için müracaat etmeye, harç ve giderlerini ödemeye, şikayet ve müracaatta bulunmaya, vergi dairesine ait alacak ve borçlarının ödenmesine ve tahsiline, bil cümle kurum ve kuruluşlardan evrak almaya, evrak vermeye, elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon idarelerine müracaat etmeye edilen müracaatların sonucunu almaya, arsa ile ilgili şahsıma ait satış, hibe hariç ifraz veya tevhid etmeye, imar tansferi, terk etmeye, birleştirme işlemlerine, sözleşme süresi dahilinde arsayı dilediği gibi kullanmaya arsanın dilediği bölümünü şantiye alını olarak kullanmaya, Arsa üzerinde yapılacak konutun yapı kullanım izinlerini almaya, yapı kullanım izni, iskan alımı süresince bil cümle kişi ve kuruluşlara müracaata, yapı denetim kuruluşu ile arsa sahibi adına sözleşme yapmaya  veya dilediği bir  kişi veya kuruluşu vekil tayin etmeye, TAŞINMAZ KİRALAMAYA: TÜRKİYE CUMHURİYETİ hudutları dahilinde, ADIMA KAYITLI TAŞINMAZLARI gerçek veya tüzel kişilere, resmi dairelere, kurum ve kuruluşlara dilediği bedel ve şartlarla kiralamaya, kira sözleşmelerini tanzim ve imzaya, şartlarını tespite, yenilemeye, feshetmeye, sürelerini uzatıp şartlarda değişiklik yapmaya, yanlışlıkları düzeltmeye, düzeltme beyannamesi tanzim ve imzaya,  kiralananın anahtarını teslim almaya, teslim etmeye, teslim tutanaklarını tanzim ve imzaya, ihtarname, ihbarname göndermeye, gönderilenlere cevap vermeye, tebliğ ve tebellüğe,  kat malikleri toplantısına katılmaya, alınacak kararları kabul veya redde, toplantı hazirun cetveli, tutanak ve kararlarını imzalamaya, bu hususta yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, TAŞINMAZ İŞLEM BAŞVURUSUNDA BULUNMAYA: Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde bulunan bütün tapu sicil müdürlüklerine müracaat ile TÜRKİYE CUMHURİYETİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN bilcümle  taşınmazlarımla ilgili olarak adıma her türlü başvuruda bulunmaya, başvuru form ve belgelerini imzalamaya, gerekli belgeleri ibraz etmeye, her türlü harç, vergi ve masraflarını yatırmaya, fazla yatırılanları veya iade edilenleri geri almaya, ilgili belediyeye emlak beyannamelerini vermeye, vergisini ödemeye, emlak rayiç değer belgesini almaya, tapu ve nüfus kayıtlarındaki her türlü yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, belgelerini imzalamaya, bilumum sigorta şirketlerinde zorunlu deprem sigortası (DASK) yaptırmaya,  imzalamaya, vergi dairelerinden ilişik kesme belgesi almaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye Beni Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan defterdarlıklar, mal müdürlükleri, vergi daireleri, sosyal güvenlik kurumu müdürlükleri ve şubeleri, çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri ve hizmet merkezleri, ticaret ve sanayi odaları, ticaret sicili müdürlükleri, esnaf ve sanatkarlar odası, il özel idare müdürlükleri, belediye başkanlıkları ve ilgili birimleri ve bilumum resmi makam ve mercilerde tam yetkili olarak temsile, işlerimi takibe ve sonuçlandırmaya, her türlü izin ve ruhsatları almaya, kayıt ve tescillerimi yaptırmaya, tarafımdan istenecek tüm evrak ve belgeleri teslim etmeye, teslim tesellüme elden evrak alıp vermeye, yatırılması gereken harç ve rüsumları yatırmaya, imzalanması gereken tüm evrak ve belgeleri imzaya, dosyasından kayıt ve suretler çıkartmaya, şikayetlerde bulunmaya, dilekçeler takdime yanlışlıkları düzelttirmeye, her türlü konularla ilgili ihbarname ihtarname çekemeye, cevap vermeye, GAYRİMENKÜL VERGİLERİNİN ÖDENMESİNDE: Maliki bulunduğum veya bulunacağım tüm taşınmazlarla ilgili olarak emlak vergisi ve sair her türlü vergi ve harçları ödemeye, fazla ödenenleri ve iade edilenleri adıma almaya, vergi değerlerini belirtmeye, beyannameleri düzenlemeye, imzalamaya, ceza ihbarnamelerine ilişkin olarak indirim isteminde bulunmaya, tahakkukları kabule veya itiraza, vergi idare mahkemelerinde takdir, uzlaşma ve her türlü komisyonlara beni temsilen katılmaya, haklarımı savunmaya, uzlaşma talebinde bulunmaya, gerekli tutanakları imza etmeye, kira geliri vergisinin ödenmesi ile ilgili olarak bildirge ve beyannameleri adıma tanzim ve imza ile kağıt ortamında veya elektronik ortamda vermeye, vergileri ödemeye, bütün bu hususlardan dolayı defterdarlıklar, vergi daireleri, mal müdürlükleri, belediyeler ve tüm resmi daireler ile ilgili mercilerde beni tam yetki ile temsile, bu hususta yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, ELEKTRİK, DOĞALGAZ, SU BAĞLATMAYA: Sahibi bulunduğum veya bulunacağım, kiraladığım veya kiralayacağım, TÜRKİYE CUMHURİYETİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN bilcümle taşınmaz ile ilgili olarak, bilumum elektrik, doğalgaz ve sular idareleri ve şirketleri nezdinde beni temsile, elektrik, doğalgaz ve su aboneliği tesis ettirmeye, bağlattırmaya, sözleşmelerini akd ve imzaya, yapılan abonelik sözleşmelerini veya daha evvel yapılmış olan abonelik sözleşmelerini feshetmeye, harç, vergi, teminat ve depozitolar yatırmaya, takside bağlatmaya, geri almaya, elektrik, doğalgaz, su saat ve sayaçlarını taktırmaya, muayene ve kontrollerini yaptırmaya, bozuk olanları değiştirmeye, yerine yenilerini almaya, gerektiğinde elektrik, doğalgaz ve suyu kestirmeye, yeniden açtırmaya, bu işlerle ilgili olarak istenilecek her türlü evrak, abonelik sözleşmesini tanzim, imza ve ibraza, abonelik kaynaklı güvence bedelini teslim almaya bu  hususlarda yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, ABONELİK İPTALİ (ELEKTRİK-SU-DOĞALGAZ): TÜRKİYE CUMHURİYETİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN BİLCÜMLE TAŞINMAZLARIMDA adıma tesis edilmiş bulunan her türlü elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerini beni temsilen iptal ettirmeye, bu hususta ilgili Belediye, Su ve Kanalizasyon İdareleri ile Doğalgaz ve Elektrik Dağıtım Kurum, Kuruluş veya Şirketlerine müracaat ederek daha önce yapılmış olan sözleşmeleri feshetmeye, harç, vergi, teminat ve depozitolardan bana iadesi gerekenleri talep etmeye, ilgili veznelerden tahsile, ahzu kabza, makbuzlarını imzaya, elektrik, doğalgaz, su saat ve sayaçlarını söktürmeye, iade etmeye, muayene ve kontrollerini yaptırmaya, elektrik, doğalgaz ve suyu kestirmeye, bu iş ve işlemler ile ilgili olarak istenecek her türlü evrak ve belgeyi tanzim, imza ve ibraza, bu hususlarda yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, İHALEYE KATILMAYA- İSTİHKAK TALEP ETMEYE: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN BİLUMUM ihalelere adıma katılmaya, Devlet ihale Kanunu ve ilgili diğer yasalar gereğince resmi, askeri kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel şahısların açacakları ihalelerde açık artırma, eksiltme veya pazarlığa iştirake, kapalı zarf vermeye, tekliflerde bulunmaya, pey sürmeye, bunlardan vazgeçmeye, geçici ve kesin teminatlar yatırmaya, bunları geri almaya, ihalenin üzerimde kalması halinde sözleşme yapmaya, şartlarını kabule, sözleşmede değişiklik ve ek sözleşmeler yapmaya, yanlışlıkları düzeltmeye, ihale ile ilgili her türlü taahhütnameler, muvafakatnameler vermeye, imzalamaya, KOOPERATİF HİSSE DEVRİNE: Sahibi bulunduğum AYDIN İLİ, DİDİM İLÇESİ AKBÜK MAHALLESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN BİLCÜMLE ünvanlı Kooperatifteki hissemi, ortaklık payımı DİLEDİĞİNE dilediği bedel ve şartlarla devir etmeye, devir senet ve sözleşmelerini satıcı sıfatıyla imzaya, yanlışlıkları düzeltmeye, devir bedelini tahsil etmeye, almaya, ahzu kabza, hisse devri ile ilgili olarak yapılması gerekli iş ve işlemleri yapmaya, kooperatif nezdinde beni tam yetki ile temsile, evrak ve belgeleri imzalamaya, bu hususta yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, TAŞINMAZ ALIMINA: Adıma TÜRKİYE CUMHURİYETİ HUDUTLARI DAHİLİNDEN dilediği zaman, dilediği bedel ve koşullarda, dilediği gerçek veya tüzel kişilerden, hissesiz, ipoteksiz, üzerinde kat irtifakı veya kat mülkiyeti bulunan veya bulunmayan, üzerinde haciz kaydı olmayan, üzerinde takyidat olmayan, taşınmaz mallar, bağımsız bölümler satın almaya, satış bedellerini ödemeye, verilecek ferağ takrirlerini ilgili tapu sicil müdürü veya yetkili memur huzurunda kabule, tapu defteri ve sicillerini ve tüm belgelerini imzalamaya, tescil talebinde bulunmaya, tapu senetlerini almaya, elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunmaya, gerektiğinde tapu idaresine başvurarak elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülebilmesi için diğer mirasçılara tebligat yapılmasını talep etmeye, tebligat masraflarını ödemeye, hissedarlık esaslarını kabule, gerektiğinde, üçüncü şahıslara her türlü ihtar ihbar keşide etmeye, bu hususlarda yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri bilumum Resmi ve Özel kurum ve kuruluşlarda yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, TAŞINMAZ SATIŞINA: Sahibi ve hissedarı bulunduğum … İLİ, … İLÇESİ, … MAHALLESİ, … MEVKİİNDE … PAFTA, … PARSEL … NODA KAYTILI ANA TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN … ARSA PAYLI, … KAT, … BAĞIMSIZ BÖLÜM NOLU taşınmazdaki/taşınmazlardaki hak ve hisselerimin tamamını veya bir kısmını dilediği bedel ve koşullarla toptan veya parça parça, hisseli veya hissesiz, ipotekli veya ipoteksiz olarak dilediği şahıslara, satış bedellerini almaya, ahzu kabza, sulh ve ibraya, ilgili tapu sicil müdürü veya yetkili tapu memuru huzurunda kesin ferağ takrirlerini vermeye, tescil talebinde bulunmaya, tapu defteri ve sicilini ve belgelerini imzalamaya, elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunmaya, gerektiğinde tapu idaresine başvurarak elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülebilmesi için diğer mirasçılara tebligat yapılmasını talep etmeye, tebligat masraflarını ödemeye, hissedarlık esaslarını kabule, yanlışlıkları  üzeltmeye, taşınmazın tasarruf ve yararlanma haklarını alıcılara devir ve teslim etmeye, cins tashihi yaptırmaya, bu hususta yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, işbu vekaletnameden kayıt ve suretler çıkartmaya, teslim almaya, teslim tesellüme iş bu vekaletnamedeki yazılı yetkilerin tamamı veya bir kısmı da başkalarını tevkil teşrik ve azle, dava ve icradan feragate, feragati kabule, ahzu kabza ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere münferiden, mezun ve yetkili olmak üzere Soğanlık Yeni Mah. Balıkesir Cad. Uprise Elite Residence Blok Kat:7 D:69 Kartal İstanbul adresinde mukim İstanbul Barosu Avukatlarından 6xxxxxxxxxx TC Kimlik numaralı 39107 Baro sicil nolu AVUKAT MAHİR GÜNEŞ’i vekil tayin ettim. 

 

VEKİL EDEN
 Adres ve Telefon

:

                                  - T.C.No: