Kişisel Verilerin Korunması

Çağımızda kişilerle ilgili kayıtların bilgisayar ortamlarına geçirilip muhafaza edilmesi uygulamasına bazı kurum ve kuruluşlar tarafından başvurulmaktadır. Bu bilgilerin amaçları dışında kullanılmasından veya herhangi bir şekilde üçüncü şahısların eline geçerek hukuka aykırı olarak yararlanılmasından dolayı hakkında bilgi toplanan kişiler büyük zarara uğrayabilmektedirler. Bu bakımdan, kişilerle ilgili bilgilerin hukuka aykırı olarak kayda alınması suç olarak tanımlanmıştır.

Kişisel verilerin korunması, gerçek veya tüzel kişilere ait olan ve onların teşhis edilebilir olmasını sağlayan şahsa özgü ve özel bilgilerin hukuki anlamda koruma altına alınmasını ifade eder. Kişisel veri kavramının ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi gibi kişilerin tanınmasını ve teşhisini sağlayan bilgiler ve ayrıca kişilerin fiziksel, sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik tüm bilgileri kapsadığı ifade edilmiştir. Ev, iş adresi, e-postası, telefon, faks numarası, özgeçmişi, fotoğrafı, videosu, genetik bilgileri, kan grubu, kriminal geçmişi ve adli sicil bilgileri gibi kişinin belirli veya belirlenebilir olmasını sağlayan tüm bilgiler kişiler verilerin korunması kapsamına girmektedir.Kişisel verilerin bilgisayar ortamında veya kağıt üzerinde kayda alınması arasında bir ayrım gözetilmemiştir.

  • TCK.m.135/2’de düzenlenen kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine, ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgilerin kayda alınması yasağına kanunlarda özellikle suçlulukla mücadele bağlamında suç ve suçluların ortaya çıkarılmasını sağlamak amacıyla belli ölçüde izin verilebilir. Bu durumlarda söz konusu suç oluşmayacaktır.
  • TCK.m.136’da ise kişisel veriler hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsun veya olmasın, bu verileri hukuka aykırı olarak başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır.
  • TCK.m.137’de bu suçların daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halleri sayılmıştır:
    1. Kamu görevlisi tarafından, görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle işlenmesi.
    2. Belli bir meslek ve sanatın kolaylığından yararlanmak suretiyle işlenmesi hali.
Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarının soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı değildir.

Artık özel yaşamın sonunun geldiğinin düşünüldüğü bir çağda, benliğimizi ve bireysel özerkliğimizi korumak için elimizdeki en güçlü silahlardan biri kişisel verilerin korunmasına yönelik hukuksal düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler, hızla gelişen teknoloji ve artan bilgi akışı karşısında tam bir koruma sağlayabilecek güçte olmasa da, kapının önünde yığılmış ve çok çeşitli amaçlarla içeriye girmeye, bizi gözlemlemeye, kayıt etmeye yoğun bir istek gösteren meraklı gözlerin fütursuz ziyaretini engelleyebilecek elimizde kalan birkaç güvenceden en önemlisidir.

Kaynaklar: 
Atamer.av.tr 
Gerekçeli Ceza Kanunları / Artuk-Gökcen-Yenidünya
İdarecinin Sesi / Ekim - Kasım - Aralık 2014 - Dr. Elif Küzeci

Merve Kılıç